Broj projekta: 01-07-186/08
Ime projekta: Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH
Kratak opis:

Opći cilj: Opći cilj ovog projekta je poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini u svrhu stvaranja funkcionalne, pouzdane, efikasne, odgovorne, transparentne, s europskim standardima usklađene javne uprave, orjentirane prema korisnicima usluga.

Svrha projekta: Svrha ovog projekta je uspostavljanje kvalitetnije, efikasnije i jednostavnije prakse upravnog odlučivanja sukladno s modernim europskim standardima na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini orjentirane prema korisnicima usluga, primjenom Programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH, koji sadrži zakonodavne, organizacione, mjere informacionih tehnologija (IT), te mjere za jačanje ljudskih kapaciteta.

Kratak opis: Projekt obuhvata analizu trenutnog stanja upravnog odlučivnja na razini BiH, FBiH, RS i BD; komparativnu analizu upravnog odlučivanja u BiH sa članicama EU koje imaju sličnu pravnu tradiciju i državno uređenje kao i BiH i dobru praksu upravnog odlučivanja; predlaganje mjera koje će biti uvrštene u Program; pripremu nacrta Programa; konzultacije sa interesnim stranama; dostavljanje Prijedloga programa Vijeću ministara BiH, Vladi Republike Srpske, Vladi Federacije BiH i Vladi BD na usvajanje (Ovim projektom će se realizirati aktivnosti iz Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave iz oblasti upravnog postupka koje su u Akcionom planu 1 navedene u poglavlju: UP.1.1. Strategija pojednostavljenja upravnog postupka za cijelu državu)

Oblast projekta: Upravni postupak
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: ZAMM media d.o.o. Sarajevo
Korisnik projekta: Glavni korisnici projekta su: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (MP BiH), Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (MULS RS), Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine (MP FBiH) i Ured gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine-Sektor za pravne poslove (Sektor za pravne poslove BD). Krajnji korisnici projekta su: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (VM BiH), Vlada Republike Srpske (Vlada RS), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Vlada FBiH) i Vlada Brčko distrikta BiH (Vlada BDBiH), te svi organi uprave na svim upravnim nivoima u Bosni i Hercegovini, kao i institucije koje imaju javna ovlaštenja, kada postupaju u upravnim stvarima rješavajući o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica ili drugih stranaka, kao i svi građani unutar cijele Bosne i Hercegovine.
Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Bosna i Hercegovina (uključujući entitete i Brčko distrikt BiH)
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta:

21. prosinac 2009. – 21. listopad 2010(10 mjeseci)

Rok trajanja projekta je produžen do 21. prosinca 2010.

Ukupan ugovoreni proračun bez PDV (KM): 380.000,00 KM
Ugovoreni proračun po godinama implementacije (u KM): 2009 2010 2011 2012
380.000,00 KM  
Kontakt osoba za projekat: Maja Rudan, stručna savjetnica za oblast upravni postupak, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033-565-781, fax: 033-565-761, e-mail: maja.rudan@parco.gov.ba