Број пројекта: 01-07-217/08
Име пројекта:

Стратешка комуникација

Кратак опис:

Општи циљ: Стварање основа за унапређење стратешке и проактивне комуникације у СМ БиХ, Влади ФБиХ, Влади РС и Влади БД БиХ.

Сврха пројекта: Истраживање и анализа комуникацијских капацитета и пракси СМ, Владе ФБиХ, Владе РС и Владе БД БиХ укључујући и перцепцију јавности о њиховим комуникационим праксама; планирање и реализација средњорочних комуникационих циљева, канала и порука; израда комуникационих стратегија Савјета министара и Владе Брчко дистрикта БиХ; ревидирање/дорада комуникационих стратегија Владе ФБиХ и Владе РС; израда годишњих акционих планова за реализацију комуникационих стратегија СМ, Владе ФБиХ, Владе РС и Владе Брчко дистрикта; системско планирање трошкова за комуникационе активности.

Кратак опис: Пројекат обухвата техничку помоћ у истраживању и анализи комуникационих капацитета, пракси и ставова јавности о центрима извршне власти обухваћеним овим пројектом. Такво истраживање и анализа треба да резултују дефинисањем комуникационих канала, порука, циљних група и комуникационих активности центара извршне власти, што је полазна основа за стратешки приступ институционалној комуникацији. Техничка помоћ у оквиру овог пројекта такође треба да обухвати упоредну анализу постојећих комуникационих стратегија (Владе ФбиХ и Владе РС) са мјерама АП 1 у области институционалне комуникације и израду препорука за усклађивање ових докумената, као и израду нацрта недостајућих стратегија комуникације и нацрта годишњих акционих планова за све четири поменуте стратегије комуникације.

Област пројекта: Институционална комуникација
Уговорни орган: Канцеларија координатора за РЈУ
Организација, извођач, партнер: Đikić Consulting Services i Đikić doo Sarajevo
Корисник пројекта: Служба за информисање Савјета министара БиХ, Уред Владе ФБиХ за односе с јавношћу, Биро за односе с јавношћу Владе РС, Уред за односе с јавношћу Владе Брчко дистрикта БиХ
Географско подручје које пројекат покрива/локација: Сарајево, Бањалука, Брчко
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: септембар 2009. – фебруар 2010. (6 мјесеци)
Укупан угооворени буџет без ПДВ (у КМ): 127.800,00
Уговорени буџет по годинама имплементације (КМ): 2009 2010 2011 2012
115.020,00 12.780,00
Контакт особа за пројекат: Марина Каваз-Сиручић, Вразова 9, Сарајево, тел:+387 33 565 763, факс: +387 33 565 761, e-mail:marina.ks@parco.gov.ba