Broj projekta: 01-07-217/08
Ime projekta: Strateško komuniciranje
Kratak opis:

Opći cilj: Stvaranje osnova za unapređenje strateškog i proaktivnog komuniciranja u VM BiH, Vladi FBiH, Vladi RS i Vladi BD BiH.

Svrha projekta: Istraživanje i analiza komunikacijskih kapaciteta i praksi VM, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade BD BiH uključujući i percepciju javnosti o njihovim komunikacijskim praksama; planiranje i realizacija srednjoročnih komunikacijskih ciljeva, kanala i poruka; izrada komunikacijskih strategija Vijeća ministara i Vlade Brčko distrikta BiH; revidiranje/dorada komunikacijskih strategija Vlade FBiH i Vlade RS; izrada godišnjih akcijskih planova za realizaciju komunikacijskih strategija VM, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta; sistematsko planiranje troškova za komunikacijske aktivnosti.

Kratak opis: Projekat obuhvaća tehničku pomoć u istraživanju i analizi komunikacijskih kapaciteta, praksi i stavova javnosti o središtima izvršne vlasti obuhvaćenim ovim projektom. Takvo istraživanje i analiza treba da rezultiraju definiranjem komunikacijskih kanala, poruka, ciljnih skupina i komunikacijskih aktivnosti središta izvršne vlasti, što je polazna osnova za strateški pristup institucionalnom komuniciranju. Tehnička pomoć u okviru ovog projekta takođe treba da obuhvati uporednu analizu postojećih komunikacijskih strategija (Vlade FBiH i Vlade RS) sa mjerama AP 1 u oblasti institucionalne komunikacije i izradu preporuka za usklađivanje ovih dokumenata, kao i izradu nacrta nedostajućih strategija komuniciranja i nacrta godišnjih akcijskih planova za sve četiri pomenute strategije komunikacije.

Oblast projekta: Institucionalna komunikacija
Ugovorno tijelo: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Đikić Consulting Services i Đikić doo Sarajevo
Korisnik projekta: Služba za informisanje Vijeća ministara BiH, Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću, Biro za odnose s javnošću Vlade RS, Ured za odnose s javnošću Vlade Brčko distrikta BiH
Geografsko područje koje projekt pokriva/lokacija: Sarajevo, Banjaluka, Brčko
Status implementiranja: Završeno
Trajanje projekta: 24. kolovoz 2009. – 24. veljača 2010.( (6 mjeseci)
Ukupan ugovoreni proračun bez PDV (u KM): 127.800,00
Ugovoreni proračun po godinama implementiranja (KM): 2009
2010 2011 2012
115.020,00 12.780,00    
Kontakt osoba za donatora: Marina Kavaz-Siručić, Vrazova 9, Sarajevo, tel:+387 33 565 763, fax: +33 565 761, e-mail: marina.ks@parco.gov.ba