Број пројекта: 01-07-59/08;
Име пројекта:

Успоствљање мреже инфо полица

Кратак опис:

Општи циљ: Општи циљ овог пројекта је унапређење интерног комуницирања унутар институција управе, унапређење комуникације међу јединицама за односе с јавношћу на различитим управним нивоима, као и са јавношћу и поједностављивање информисања грађана о активностима влада у БиХ посредством мреже једнообразних инфо полица у Вијећу министара БиХ, ентитетским и Влади Брчко дистрикта БиХ.

Сврха пројекта: Сврха овог пројекта је успостава праксе редовног издавања, дистрибуције и међусобне размјене промотивног и информативног штампаног материјала о активностима, услугама и надлежностима Савјета министара БиХ, ентитетских и Владе Брчко дистрикта БиХ.

Кратак опис: Пројекат обухвата техничку помоћ за обуку корисника о интерном комуницирању (начину размјене информација јединица за односе с јавношћу с остатком институције, начину размјене информација међу јединицама за односе с јавношћу са различитих управних нивоа, као и са самом јавношћу) и намјени инфо полица; развој препорука за израду штампаних материјала; техничку помоћ за припрему и штампање инфо материјала (билтена).

Област пројекта: Институционална комуникација
Уговорни орган: Канцеларија координатора за РЈУ
Организација, извођач, партнер: Deloitte савјетодавне услуге доо Загреб
Корисник пројекта: Служба за односе с јавношћу Савјета министара БиХ, Уред за односе са јавношћу ФБиХ,Биро за односе са јавношћу РС,Одјељење за стручне и административне послове Владе Брчко дистрикта.
Географско подручје које пројекат покрива/локација: БиХ, ентитети и Брчко дистрикт БиХ (Сарајево, Бања Лука и Брчко)
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 04. mart 2009. -04. decembar 2009. (9 мјесеци) 
Укупан уговорени буџет без ПДВ (у КМ): 133.000,00
Уговорени буџет по годинама имплементације (КМ): 2009 2010 2011  2012
133.000,00  –
Контакт особа за пројекат: Марина Каваз-Сиручић, Вразова 9, Сарајево, тел:+387 33 565 763, факс: +387 33 565 761, e-mail:marina.ks@parco.gov.ba