Тематска радна група, састављена од представника свих управних нивоа укључених у Стратешки оквир за реформу јавне управе (СОРЈУ) идентификовала је низ предуслова које је потребно реализоати како би се изградила основа система за унапређење пружања услуга.

Група је дефинисала да је потребно успоставити каталог услуга, успоставити и ојачати центар дијељених услуга, као и да је потребно успоставити сервисе: е-плаћање, ЦА цертификат, ГСБ – Владина сервисна сабирница, е-сандуче и Kлауд (класификација података).

Ови предуслови кључни су градивни блокови које је потребно имплементирати за сваки управни ниво како би се успоставио један оквир за системски приступ пружању услуга и како би се створила могућност за њихово адекватно унапређење.

Истовремено, чланови Тематске радне групе, на консултацијама приликом израде Акционог плана (АП), изразили су потребу за преносом знања и изградњом стручних капацитета институција из релевантних пракси по појединим аспектима предуслова, како би се сама имплементација реализирала успјешно и постигли максимални учинци.

На основу тога, Kанцеларија координатора је, у консултацији са РЕСПА официрима за везу како на државном тако и ентитетским нивоима, аплицирала према Регионалној школи за јавну управу (РЕСПА) за краткорочну експертску подршку, која је и одобрена.

Основни задатак експерата је иницијална анализа тренутног стања по свим аспектима (легислативним, институционалним, организационим, инфраструктурним), преглед најбољих пракси која обухвата споменуте предуслове у АП СОРЈУ, те израда Мапе пута која би требала да обједини претходне налазе и понуди прецизне препоруке и приједлоге корака за имплементацију појединих предуслова.

Ангажовани експерти биће упућени на консултације и сарадњу са мјеродавним експертима, представницима институција Савјета министара БиХ које су кључне у области пружања услуга како по својим надлежностима, тако и са аспекта експертизе и знања које посједују.