Tematska radna skupina, sastavljena od predstavnika svih upravnih razina uključenih u Strateški okvir za reformu javne uprave (SORJU) identificirala je niz preduvjeta koje je potrebno realizirati kako bi se izgradila osnova sustava za unaprijeđenje pružanja usluga.

Grupa je definirala da je potrebno uspostaviti katalog usluga, uspostaviti i ojačati centar dijeljenih usluga, kao i da je potrebno uspostaviti servise: e-plaćanje, CA certifikat, GSB – Vladina servisna sabirnica, e-sanduče i Cloud (klasifikacija podataka).

Ovi preduvjeti ključni su gradivni blokovi koje je potrebno implementirati za svaku upravnu razinu kako bi se uspostavio jedan okvir za sustavni pristup pružanju usluga i kako bi se stvorila mogućnost za njihovo adekvatno unaprijeđenje.

Istovremeno, članovi Tematske radne skupine, na konzultacijama prilikom izrade Akcijskog plana (AP), izrazili su potrebu za prijenosom znanja i izgradnjom stručnih kapaciteta institucija iz relevantnih praksi po pojedinim aspektima preduvjeta, kako bi se sama implementacija realizirala uspješno i postigli maksimalni učinci.

Na osnovu toga, Ureda koordinatora je, u konzultaciji sa RESPA časnicima za vezu kako na državnoj tako i entitetskim razinama, aplicirao prema Regionalnoj školi za javnu upravu (RESPA) za kratkoročnu ekspertsku potporu, koja je i odobrena.

Osnovni zadatak eksperata je inicijalna analiza trenutnog stanja po svim aspektima (legislativnim, institucionalnim, organizacijskim, infrastrukturnim), pregled najboljih praksi koja obuhvata spomenute preduvjete u AP SORJU, te izrada Mape puta koja bi trebala da objedini prethodne nalaze i ponudi precizne preporuke i prijedloge koraka za implementaciju pojedinih preduvjeta.

Angažirani eksperti bit će upućeni na konzultacije i suradnju sa mjerodavnim ekspertima, predstavnicima institucija Vijeća ministara BiH koje su ključne u oblasti pružanja usluga kako po svojim nadležnostima, tako i sa aspekta ekspertize i znanja koje posjeduju.