У складу са чл. 3. и чл. 7. Одлуке о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 62/14), и Упутством о методологији у поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 44/15), Kанцеларија координатора за реформу јавне управе је израдила Средњорочни план рада за период 2022-2024. године.

Општи циљ Средњорочног плана рада Kанцеларије је осигурати планску основу за квалитетно управљање реформом јавне управе у Босни и Херцеговини у складу са надлежностима Kанцеларије координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговине.

Посебни циљеви доношења Средњорочног плана рада Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за период 2022. – 2024. године су хармонизација и координација процеса планирања у Kанцеларији, оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапређење процеса праћења програма и планова и извјештавања о реализацији истих.

Процес консултација це трајати у период од 22.6. до 7.7.2021.године, на интернет страници е-консултације.

Документи:

Средњорочни план рада Kанцеларије координатораза реформу јавне управе за период 2022-2024. године

Изјава о сврси доношења средњерочног плана рада 2022-2024. година