На основу чл. 7. Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, бр.81/06,80/14, 81/16 и 5/17), а у складу са чланом 5. Смјерница за провођење правила за консултације с јавношћу у изради правних прописа, Канцеларија координатора за реформу јавне управе објављује нацрт Акционог плана за реформу јавне управе у БиХ.

Акциони план за реформу јавне управе у складу са захтјевима процеса стратешког планирања, детаљније разрађује стратешке циљеве и мјере из Стратешког оквира за реформу јавне управе 2018-2022. (Службени гласник БиХ, бр. 85/18). Документ садржи активности које ће бити проведене, рокове, пецизира одговорност институција за проведбу појединачних активности, индикаторе који требају бити постигнути, те даје процјену коштања интервенција. Општи циљ документа је да послужи као инструмент за ефикасну проведбу планираних реформских циљева и мјера и достизање показатеља напретка процеса реформе јавне управе у наредном средњорочном периоду.

Канцеларија координатора позива јавност да својим приједлозима и коментарима дају допринос изради што квалитетнијег Акционог плана, а процесом јавних консултација жели се осигурати већи ниво учешћа грађана/интересних група у овој активности, боља информираност и веће повјерење грађана у процес израде стратешких докумената.

Процес јавних консултација отворен је од 04.06. 2020. до 19.06.2020. године, а коментаре, приједлоге и сугестије можете слати искључиво посредством платформе https://ekonsultacije.gov.ba Министарства правде БиХ.