Na osnovu čl. 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, br.81/06,80/14, 81/16 i 5/17), a u skladu sa članom 5. Smjernica za provođenje pravila za konsultacije s javnošću u izradi pravnih propisa, Ured koordinatora za reformu javne uprave objavljuje nacrt Akcionog plana za reformu javne uprave u BiH.

Akcioni plan za reformu javne uprave u skladu sa zahtjevima procesa strateškog planiranja, detaljnije razrađuje strateške ciljeve i mjere iz Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. (Službeni glasnik BiH, br. 85/18). Dokument sadrži aktivnosti koje će biti provedene, rokove, pecizira odgovornost institucija za provedbu pojedinačnih aktivnosti, indikatore koji trebaju biti postignuti, te daje procjenu koštanja intervencija. Opšti cilj dokumenta je da posluži kao instrument za efikasnu provedbu planiranih reformskih ciljeva i mjera i dostizanje pokazatelja napretka procesa reforme javne uprave u narednom srednjoročnom periodu.

Ured koordinatora poziva javnost da svojim prijedlozima i komentarima daju doprinos izradi što kvalitetnijeg Akcionog plana, a procesom javnih konsultacija želi se osigurati veći nivo učešća građana/interesnih  grupa u ovoj aktivnosti, bolja informiranost i veće povjerenje građana u proces izrade strateških dokumenata.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 04.06. 2020. do 19.06.2020. godine, a komentare, prijedloge i sugestije možete slati isključivo posredstvom platforme https://ekonsultacije.gov.ba Ministarstva pravde BiH.