ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

1438-1-2-23-3-14/16

Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:7.11.2016. у 10:58

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

Назив: КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ИДБ/ЈИБ: 4200334950020

Контакт особа: Мирнеса Машић

Телефон: (033) 565-760

ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Услуге, Остале услуге

II 2. Подјела на лотове

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта „Развој електронских обука за потребе државне службе/управе у БиХ“

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

72212931-4

II 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

378520,00

II 9. Трајање уговора или рок извршења

12 мјесеци од дана закључења уговора

ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК

IV 1. Врста поступка

Отворени поступак

IV 2. Критериј за додјелу уговора

Најнижа цијена

ИВ 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

17.12.2016.

IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме: 27.12.2016. 13:00:00

IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум и вријеме: 27.12.2016. 13:15:00

Адреса и мјесто: ул. Вразова бр.9, 71 000 Сарајево

 

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name: Public Administration Reform Coordinator’s Office

UIN: 4200334950020

Contact person: Mirnesa Mašić

Telephone: (033) 565-760

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Public Procurement of Services for Implementation of the Project “”Development of Electronic Trainings

for the Needs of the Civil Service / Administration in BiH”

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

72212931-4

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

17.12.2016.

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time: 27.12.2016. 13:00:00

Address and place: Vrazova 9, 71 000 Sarajevo