OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1438-1-2-23-3-14/16

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: 7.11.2016. u 10:58

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

IDB/JIB: 4200334950020

Kontakt osoba: Mirnesa Mašić

Telefon: (033) 565-760

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga za implementaciju projekta „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

72212931-4

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

378520,00

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

17.12.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme: 27.12.2016. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 27.12.2016. 13:15:00

Adresa i mjesto: ul. Vrazova br.9, 71 000 Sarajevo

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name: Public Administration Reform Coordinator’s Office

UIN: 4200334950020

Contact person: Mirnesa Mašić

Telephone: (033) 565-760

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Public Procurement of Services for Implementation of the Project “”Development of Electronic Trainings

for the Needs of the Civil Service / Administration in BiH”

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

72212931-4

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

17.12.2016.

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time: 27.12.2016. 13:00:00

Address and place: Vrazova 9, 71 000 Sarajevo