Управни одбор Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној у уторак у Сарајеву изнова је подржао тендерске документације за имплементацију три реформска пројекта који ће у коначници допринијети бољим услугама за грађане али и ефикаснијој управи.

Ради се о тенедерским документацијама за имплементацију пројеката: „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ“, „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ и „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“.  

Пројекат „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II“ (СППД II) проистекао је из Стратегије реформе јавне управе БиХ и подржава увођење европских стандарда у администрацију БиХ. Он омогућава министарствима и другим институцијама да развију организацијске, методолошке и људске ресурсе/капацитете за стратешко планирање и развој јавних политика. Стратешко планирање и развој јавних политика су кључни инструменти у свакој модерној јавној управи. Они помажу у дефинирању и одређивању приоритета везаних за изворе финансирања, те у припреми и имплементацији квалитетних јавних политика у свим областима, а посебно у оним које су везане за процесе придружења ЕУ. Потпуна имплементација СППД II пројекта директно доприноси постизању циљева из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе.

Пројектом „Успостављање и/или ојачавање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ омогућава се системски приступ регулације, односно отклањања непотребних бирократских терета приликом доношења нове регулативе. Владе у БиХ, пружајући подршку реформи јавне управе у БиХ, давно су се опредијелиле да ће своје активности усмјерити ка уклањању непотребних административних трошкова које оптерећују бх. грађане али и пословну заједницу. Највише посла у области боље регулативе (уклањање административних баријера и процјена утицаја прописа) до сада је урађено у ентитетима. Међутим, посао на побољшању пословног амбијента на свим нивоима у БиХ још увијек није завршен.  Пројектом ће се на нивоу БиХ и БД БиХ пружити подршка у успостави стратешког, правног и институционалног оквира, док  ће се на нивоима ентитета наставити јачање и изградња постојећих капацитета са циљем достизања европских стандарда на пољу боље регулативе. Уколико желимо добро пословно окружење морамо трасирати пут ка привлачењу здравих и успјешних инвестиција. Инвеститорима треба омогућити једноставније процедуре за улагање њихових средстава. С друге стране, грађани морају бити ослобођени беспотребног плаћања појединих врста услуга, а управа им треба омогућити да брже и једноставније остварују услуге које им пружа.

Пројектом “Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката” ће бити створена детаљна мапа пута реформе регистрације пословних субјеката, усаглашена са свим релевантним заинтересираним странама, како би се омогућило покретање и вођење посла с јавном управом у БиХ електронски, путем јединствене тачке контакта. Опћи циљ пројекта је повећање конкурентости БиХ и стимулирање пословних субјеката повећањем ефикасности, ефективности, квалитета, флексибилности и транспарентности услуга које се пружају пословним субјектима, кориштењем иновативних информационих технологија. Федерација БиХ (ФБиХ) и Брчко Дистрикт БиХ требали би имати индивидуалне мапе пута реформе, које би биле комплементарне с планом реформе који се од раније имплементира у Републици Српској.  

Чланови УО ФРЈУ усвојили су, између осталог,  и пројектни задатак "Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ" те Квартални извјештај Фонда за период 1.04. – 30.06.2015. године.