Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj u utorak u Sarajevu iznova je podržao tenderske dokumentacije za implementaciju tri reformska projekta koji će u konačnici doprinijeti boljim uslugama za građane ali i efikasnijoj upravi.

Radi se o tenederskim dokumentacijama za implementaciju projekata: „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II“, „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ i „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“.  

Projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II“ (SPPD II) proistekao je iz Strategije reforme javne uprave BiH i podržava uvođenje evropskih standarda u administraciju BiH. On omogućava ministarstvima i drugim institucijama da razviju organizacijske, metodološke i ljudske resurse/kapacitete za strateško planiranje i razvoj javnih politika. Strateško planiranje i razvoj javnih politika su ključni instrumenti u svakoj modernoj javnoj upravi. Oni pomažu u definiranju i određivanju prioriteta vezanih za izvore finansiranja, te u pripremi i implementaciji kvalitetnih javnih politika u svim oblastima, a posebno u onim koje su vezane za procese pridruženja EU. Potpuna implementacija SPPD II projekta direktno doprinosi postizanju ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

Projektom „Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ omogućava se sistemski pristup regulacije, odnosno otklanjanja nepotrebnih birokratskih tereta prilikom donošenja nove regulative. Vlade u BiH, pružajući podršku reformi javne uprave u BiH, davno su se opredijelile da će svoje aktivnosti usmjeriti ka uklanjanju nepotrebnih administrativnih troškova koje opterećuju bh. građane ali i poslovnu zajednicu. Najviše posla u oblasti bolje regulative (uklanjanje administrativnih barijera i procjena uticaja propisa) do sada je urađeno u entitetima. Međutim, posao na poboljšanju poslovnog ambijenta na svim nivoima u BiH još uvijek nije završen.  Projektom će se na nivou BiH i BD BiH pružiti podrška u uspostavi strateškog, pravnog i institucionalnog okvira, dok  će se na nivoima entiteta nastaviti jačanje i izgradnja postojećih kapaciteta sa ciljem dostizanja evropskih standarda na polju bolje regulative. Ukoliko želimo dobro poslovno okruženje moramo trasirati put ka privlačenju zdravih i uspješnih investicija. Investitorima treba omogućiti jednostavnije procedure za ulaganje njihovih sredstava. S druge strane, građani moraju biti oslobođeni bespotrebnog plaćanja pojedinih vrsta usluga, a uprava im treba omogućiti da brže i jednostavnije ostvaruju usluge koje im pruža.

Projektom “Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata” će biti stvorena detaljna mapa puta reforme registracije poslovnih subjekata, usaglašena sa svim relevantnim zainteresiranim stranama, kako bi se omogućilo pokretanje i vođenje posla s javnom upravom u BiH elektronski, putem jedinstvene tačke kontakta. Opći cilj projekta je povećanje konkurentosti BiH i stimuliranje poslovnih subjekata povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga koje se pružaju poslovnim subjektima, korištenjem inovativnih informacionih tehnologija. Federacija BiH (FBiH) i Brčko Distrikt BiH trebali bi imati individualne mape puta reforme, koje bi bile komplementarne s planom reforme koji se od ranije implementira u Republici Srpskoj.  

Članovi UO FRJU usvojili su, između ostalog,  i projektni zadatak "Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH" te Kvartalni izvještaj Fonda za period 1.04. – 30.06.2015. godine.