ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ

423-1-2-1-18/13

 

 

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

 

I.1. Подаци о уговорном органу Назив: Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Контакт особа: Мирнеса Хоџић

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Општина/Град: Сарајево – Центар

ИДБ/ЈИБ: 4200334950020

Телефон: 033565760

Факс: 033565761

Електронска пошта: parco.office@parco.gov.ba

Интернет адреса: www.parco.gov.ba

 

I.2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију: Као под I.1

I.3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће: Као под I.1

I.4. Адреса за додатне информације: Као под I.1

I.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност:

I.5.а. Врста: Орган управе

I.5.б. Ниво: Државни ниво

I.5.ц. Дјелатност: Јавна управа

I.6. Заједничка набавка: Не

 

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

 

II.1. Врста уговора: Услуге; Остале услуге.

II.2. Подјела на лотове: Не

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? Не

II.4. Опис

II.4.а. Назив предмета уговора: Набавка услуга за имплементацију пројекта "Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката"

II.4.б. Кратак опис предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката"

II.5. Укупна количина или обим уговора:

а) Мобилизовати све заинтересоване стране укључене у процес како би се стекло власништво над планираним реформским активностима;

б) Припремити детаљне анализе тренутних процеса започињања послова и вођења послова укључујући законодавне, институционалне, процесне и техничке аспекте за Федерацију БиХ, Републику Српску и Брчко дистрикт БиХ;

ц) Образовати укључене заинтересоване стране о најбољим праксама у реформама регистрације пословних субјеката;

д) Предложити поједностављење процеса слиједећи глобалне праксе на основу принципа "све на једном мјесту / јединствена тачка контакта" за Федерацију БиХ, Републику Српску и Брчко дистрикт БиХ;

е) Припремити концептуални дизајн (институционални, организациони и технички) за интероперабилност и прикупљање података на централном нивоу БиХ, који би поштовао заједничке стандарде података и принципе идентификације компанија.

ф) Припремити детаљну мапу пута реформе регистрације пословних субјеката према стварању потпуно функционалног "све на једном мјесту" за регистрацију пословних субјеката (укључујући опције преко интернета) за Федерацију БиХ, Републику Српску и Брчко дистрикт БиХ, наводећи детаљне активности, временске оквире и одговорне заинтересоване стране укључујући активности за постизање интероперабилности и скупљање података на централном нивоу БиХ;

г) Комуницирати реформу како би циљна публика била свјесна предложених реформи, њиховог временског распореда, и намјераваних резултата, те отворити канале за примање повратних информација из приватног сектора и осталих заинтересованих страна за реформу.

II.5.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ: 362.500,00

II.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова: Сарајево, Бања Лука, Брчко

II.8. Трајање уговора или рок извршења: 7 мјесеци

 

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

III.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.3. Битни услови финансирања и плаћања или упућивање на одговарајуће прописе: дато у тендерској документацији

III.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности: дато у тендерској документацији

III.6. Економска и финансијска способност: дато у тендерској документацији

III.7. Техничка или професионална способност: дато у тендерској документацији

 

 

Одјељак IV: ПОСТУПАК

 

IV.1. Врста поступка: Отворени поступак

IV.2. Критеријум за додјелу уговора: Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

IV.3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

IV.3.а. Датум: Може се обезбиједити/доставити захтјев до 25.10.2013.

IV.3.б. Новчана накнада: Не

IV.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум: 6.11.2013.

Вријеме: 13:00 ч

IV.5. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум: 6.11.2013.

Вријеме: 13:30 ч

Мјесто: Вразова бр. 9, 71 000 Сарајево

 

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе или путем е-маила на адресу Mirnesa.Hodzic@parco.gov.ba.

 

Заинтересовани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у писаној форми, и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за достављање понуда тј. 25.10.2013. године писаним путем, факсом или е-маилом.