OBAVIJEST O NABAVI

BROJ 423-1-2-1-18/13

 

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

 

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Mirnesa Hodžić

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

IDB/JIB: 4200334950020

Telefon: 033565760

Faks: 033565761

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju: Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije: Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost:

I.5.a. Vrsta: Organ uprave

I.5.b. Nivo: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajednička nabava: Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora: Usluge; Ostale usluge.

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora: Nabava usluga za implementaciju projekta "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata"

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora: Javna nabava usluga za implementaciju projekta "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata"

II.5. Ukupna količina ili obim ugovora:

a) Mobilizirati sve zainteresirane strane uključene u proces kako bi se steklo vlasništvo nad planiranim reformskim aktivnostima;

b) Pripremiti detaljne analize trenutnih procesa započinjanja poslova i vođenja poslova uključujući zakonodavne, institucionalne, procesne i tehničke aspekte za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH;

c) Obrazovati uključene zainteresirane strane o najboljim praksama u reformama registracije poslovnih subjekata;

d) Predložiti pojednostavljenje procesa slijedeći globalne prakse na osnovu principa "sve na jednom mjestu / jedinstvena tačka kontakta" za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH;

e) Pripremiti konceptualni dizajn (institucionalni, organizacioni i tehnički) za interoperabilnost i prikupljanje podataka na centralnom nivou BiH, koji bi poštovao zajedničke standarde podataka i principe identifikacije kompanija.

f) Pripremiti detaljnu mapu puta reforme registracije poslovnih subjekata prema stvaranju potpuno funkcionalnog "sve na jednom mjestu" za registraciju poslovnih subjekata (uključujući opcije preko interneta) za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH, navodeći detaljne aktivnosti, vremenske okvire i odgovorne zainteresirane strane uključujući aktivnosti za postizanje interoperabilnosti i skupljanje podataka na centralnoj razini BiH;

g) Komunicirati reformu kako bi ciljana publika bila svjesna predloženih reformi, njihovog vremenskog rasporeda, i namjeravanih rezultata, te otvoriti kanale za primanje povratnih informacija iz privatnog sektora i ostalih zainteresovanih strana za reformu.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM: 362.500,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova: Sarajevo, Banja Luka, Brčko

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 7 mjeseci

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise: dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i financijska sposobnost: dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost: dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

 

IV.1. Vrsta postupka: Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 25.10.2013.

IV.3.b. Novčana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 6.11.2013.

Vrijeme: 13:00 h

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 6.11.2013.

Vrijeme: 13:30 h

Mjesto: Vrazova br. 9, 71 000 Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

 

Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-maila na adresu Mirnesa.Hodzic@parco.gov.ba.

Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda tj. 25.10.2013. godine pisanim putem, faksom ili e-mailom.