Извјештај о напретку праћења мјера из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за 2012. годину Вијеће министара БиХ усвојило је на сједници одржаној 13. марта ове године.

 

У области Стратешко планирање, израда политика и координацијски капацитети: 

 • Успјешно су завршена три пројекта
 • Очекује се почетак имплементације пројекта „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе II“
 • Развијен пројектни приједлог за пројект „Стратешко планирање и развој јавних политика – СППД II”
 • Постигнут је ограничен напредак у реализацији утврђених циљева за 2012. годину

Имплементацијом пројекта „Транспонирање ЕУ законодавста у правни систем БиХ“, унапријеђено је знање 348 државна службеника у погледу метода и начина транспонирања ЕУ законодавства укључујући и питања развоја политика и утјецаја одређених законских рјешења на релевантна питања која регулирају, давања оцјене усклађености и свим питањима која су релеванстна за израду нацрта закона, разумијевања ЕУ законодавства, а унапријеђено је и знање државних службеника које се односи на методологију и начине превођења легислативе.

Допринос пројекта „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и опћих аката у БиХ” су нова номотехничка правила за израду прописа која су у 2012. усвојена само на ниову БД БиХ. Да би се у потпуности испунили циљеви који се односе на стандандизирање процеса израде правних прописа и осигурање дјелотворног система за процјену учинка јавних политика неопходно је да се нова праила усвоје и на нивоу БиХ, ФБиХ и РС. Имплементација овог пројекта директан је допринос испуњењу посебних стратешких циљева из Стратегије РЈУ у БиХ: да израда законских прописа у цијелој БиХ буде заснована на заједничким стандардима у смислу форме, формата, стила израде, итд.; да се провјере усклађености користе системски у току израде прописа, укључујући и провјере номотехнике и стила; усклађеност с уставом, те с постојећим законима и правним системом, утјецај на буџет, провјере учинака, ацqуис ЕУ, итд.

Пројектом „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И“ остварен је значајан напредак у реформи генералних секретаријата посебно у сегменту координације стратешког планирања као и реформи система за планирање, те креирања и координацију политика.

У наредном периоду планирано је да се настави са започетим активностима које имају за циљ развој система за стратешко планирање, развој система израде и управљања јавним политикама, успоставу система координације и надзора, и то кроз имплементацију пројеката „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе II“ (почетак пројекта у јануару 2013.) и „Стратешко планирање и развој јавних политика – СППД фаза  II”.

У току 2012. године значајно је унапријеђена успостава система стратешког планирања на сва четири управна нивоа у сегментима успоставе правног и методолошког оквира за стратешко планирање, успоставе организационе структуре за стратешко планирање и реализације обука за особље у институцијама које су укључене у процес стратешког планирања. Настављене су активности јачања вертикалне (међувладине) и хоризонталне (међуинституционалне) сарадње и координације путем заједничких састанака секретара влада и секретара министарстава. Набављена је опрема и успостављен канал за лакшу комуникацију између секретара влада путем посебне wеб апликације. Значајан искорак направљен је у формулирању коначних приједлога правног оквира за развој јавних политика као и јачању организационих али и људских капацитета за развој јавних политика на нивоу централних органа влада/ВМ и министарстава.У области боље регулативе (беттер регулатион), у ФБиХ и РС настављене су активности које проводи ИФЦ са циљем »чишћења/гиљотина« прописа у погледу административног терета – уклањају се сви непотребни процедурални (бирократски) терети.

Препреке на које се наилазило приликом имплементације мјера у области Стратешко планирање, координација и развој јавних политика односилиесу се на кашњења у предлагању и усвајању правних прописа на појединим управним нивоима, који су проистекли из пројектних активности и претходно усаглашени са корисницима (нпр. измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста генералних секретаријата влада). 

У области Јавне финансије:

 • Успјешна проведба пројекта „Информацијски систем управљања буџетом – БМИС“, корисници сагласни да се размотри проведба пројекта и у кантонима и опћинама
 • У припреми пројект „Јавно приватно партнерство“
 • Завршен пројекат „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“-ПИФЦ
 • У поступку је јавна набавка за пројекат „Јачање управљања јавним финансијама“ који се финансира из ИПА 2010 – односи се на јавне интерне финансијске контролеУ поступку је јавна набавка за пројекат „Јачање управљања јавним финансијама“ који се финансира из ИПА 2011 – односи се на модернизацију система трезора
 • Постигнут је мали напредак у реализацији утврђених циљева за 2012. годину

У извјештајном периоду настављена је имплементација пројекта „Информацијски систем управљања буџетом“ (БМИС), а завршетак пројета је предвиђен у јануару 2013. Увођењем савременог информацијског система повећаће се ефикасност и ефективност планирања и управљања буџетом. БМИС систем темељи се на централизираним базама података смјештеним у министарствима финансија, на начин да све буџетске институције приступају припреми буџета преко онлине базе, користећи најновију технологију, што ће сманити трошкове управљања и координирања операцијама владиних финансија притом подржавајући информирани процес доношења одлука у планирању и алокацији ресурса, те управљању владиним новцем.

У припреми је пројект „Јавно приватно партнерство“ (ЈПП), а његов циљ је успостава функционалног система јавног приватног партнерства у БиХ у складу с европским законодавством, европским стандардима и најбољим европским праксама. Реализација овог пројекта обзиром да ће законски оквир за ЈПП бити успостављен на нивоу БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ, допринијеће бољем алоцирању ангажованих финансијских средстава, већој ефикасности ангажованих средства, те држањем расхода у оквирима буџета. Такођер, особље релевантних институција ће бити обучено за провођење ЈПП, пословна заједница упозната с ЈПП и обучена за његово провођење,а биће креирано и повољно пословно окружење за ЈПП.

У 2012. години имплементиран је пројекат „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“-ПИФЦ чиме је пружена подршка надлежним министарствима финансија у јачању јавних интерних финансијских контрола. Током 23 мјесеца колико је трајао пројекат, остварен је значајан напредак у погледу институцијалне изградње у области ПИФЦ, основан је Координациони одбор централних хармонизацијских јединица, израђена је оквирна методологија рада интерне ревизије, реализован је свеобухватан план обуке из интерне ревизије на свим управним нивоима у БиХ, те је подигнута свијест о ПИФЦ-у. Овај пројекат ће се наставити из средстава ИПА 2010 у оквиру пројекта „Јачање управљања јавним финансијама“.

Компонента I пројекта „Јачање управљања јавним финансијама“, који се финансира из ИПА 2011, се односи на јачање трезорског пословања на нивоу државе и ентитета. Један од дефинираних циљева наведеног пројекта је и јачање управљања трезорима што ће допринијети реализацији циља из РАП1 који се односи на модернизацију информацијског система трезора.

Област Управљања људским потенцијалима:

 • Завршен пројект „Обука државних службеника за примјену информацијских технологија и рад на рачунарима“
 • Припремљен пројект „Модернизација система управљања људским потенцијалима“ – биће финансиран из ИПА 2011
 • Постигнут је ограничен напредак у реализацији утврђених циљева за 2012. годину (реализација већине циљева који су планирани у претходном периоду је започета, али не и довршена)

Успјешно имплементиран пројект „Обука државних службеника за примјену информацијских технологија и рад на рачунарима“ у оквиру којег је реализована информатичка обука по ЕЦДЛ стандарду за укупно 2400 државних службеника на нивоу институција БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ. Пројектом  су ојачани капацитети државних службеника  за коришћење  информацијских технологија у свакодневном раду, и повећан је ниво опћег степена информатичке писмености у државној служби/управи.

Усаглашен је садржај пројекта „Модернизација система управљања људским потенцијалима у структурама државне службе у БиХ“ и у припреми је поступак јавне набавке који проводи Делегација ЕУ. Од пројекта се очекује да  пружи значајан допринос у релизацији више циљева у реформској области на нивоу свих структура државне службе , укључујучи побољшања у систему класификације радних мјеста у државној служби и унапређење описа послова, развој система компетенција и  побољшане процедура  селекције кандидата за запошљавање у државној служби,  унапређење кадровског планирања, те даље јачање организационих капацитета у централним  институцијама за УЛЈП у државној служби и  на нивоу појединачних институција.  У претходном периоду  настављен је рад на унапређењу сета законских и подзаконских аката,  те је забиљежен континуирани напредак у  сегменту мјера које се односе на  обуку и развој државне службе.  Имплементација планова и програма обука је настављена са смањеним буџетима који се издвајау за ову намјену. Централне институције за управљање људским потенцијалима (АДС/АДУ и Пододјељење за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ) реализирале су  у одрђеном обиму специјалистичке обуке за своје запослене, чиме је остварен напредак  у области организационог  јачања  централних капацитета за УЉП.Такође је наствљено учешће државних службеника са свих нивоа у програмима  обуке и другим активностима  (регионалне мреже и  тематске конференције) које  се реализују у склопу Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) чиме је  пружен допринос у кооординацији  заједничких планова обуке и  потреба  различитих управних нивоа.   

Напредак је реализован у координацији централних институција за управљање људским потенцијалима кроз наставак организације састанака на нивоу АДС/АДУ и договоре око приоритета и  пројеката којима се подржава реализација  реформских мјера у области УЉП. 

У току је припрема поступка јавне набавке за пројекат „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске“. Пројкетом финансираним средствима Фонда за РЈУ ће се допринијети даљем унапређењу инфорамационог система за УЛЈП  у сегменту кадровског планирања на нивоу РС.

Један од кључних проблема у овој области је неусвајање предложених измјена закона о државној служби у институцијама БиХ којима би се осигурали предуслови за операционализацију информационог система за управљање људским потенцијалима (ХРМИС). На нивоу ФБиХ припремљен је нацрт закона о државним службеницима и намјештеницима у органима државне службе ФБиХ као и нацрт модела кантионалног закона о државним службеницима и намјештеницима који су упућени у парламентрану процедуру. Кроз претходни ангажман експерата СИГМА-е осигурана је техничка помоћ у  припреми  ових прописа, међутим недостају информације о уграђивању достављених приједлога и коментара експерата у предложене нацрте.  На нивоу Брчко дистрикта БиХ још увијек није усвојен Закон о државној служби у органима управе Брчко дистрикта.

Област Управни поступци и управне услуге:

 • Настављена реализација обавеза из Програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ
 • Припремљен пројект „Едукација водитеља управних поступака и инспектора“
 • У припреми пројект „Успостављање и/или ојачавање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“
 • Постигнут је мали напредак у реализацији утврђених циљева за 2012. годину

Програм за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ (Програм) у 2012. усвојила Влада Брчко дистрикта БиХ (нереализована активност из 2011.) Влада Федерације БиХ једина још није усвојила Програм иако је исти  током претходног периода упућен  Влади.

Усаглашен је пројектни задатак за пројект „Едукација водитеља управних поступака и инспектора“. Процедура јавне набавке је у току, а проводи је Делегација Европске уније у БиХ с обзиром да се пројект финансира из програма ИПА 2011. Од пројекта се очекује да побољша квалитет рада водитеља управних поступака и инспектора и створи увјете за њихов ефикаснији и транспарентнији рад у органима управе.

У току је усаглашавање пројектног приједлога и израда пројектног задатка за пројект „Успостављање и/или ојачавање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“. Пројектом ће се успоставити систем редукције административних препрека у приједлозима прописа као и у постојећим прописима посредством механизма процјене утицаја прописа, успоставиће се и/или ојачати капацитети институције одговорне за контролу прописа у погледу административних препрека. С обзиром да се пројект односи и на област Стратешко планирање, кооринација и израда политика, његовом имплементацијом реализираће се и циљ који се односи на успостављање у пословницима ВМ/влада потребних механизама за постизање стандарда квалитета прописа/политика.

Област Институционална комуникација:

 • Успостављена пракса годишњег планирања комуникације кроз годишње акционе планове/планове комуникације на нивоу ВМ/влада
 • Годишњи акциони планови/планови комуникације ВМ/Влада усклађени с циљевима РАП1
 • У току јавна набавка за пројект „Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II“ и “Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ”, заснованих на циљевима РАП1
 • Остварење значајан континуирани напредак у имплементацији активности и реализацији циљева РАП1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ

Могуће је констатовати да је регистровани напредак прилично равномјеран на свим нивоима, изузимајући ниво Брчко Дистрикта БиХ, гдје је ефективност имплементације активности РАП1 значајно већа него на осталим нивоима (због специфичне организације и централизације функције информисања/односа с јавношћу). Напредак се првенствено огледа и у наставку провођења активности у сврху реализације континуираних циљева, што подразумијева успостављање и одржавање одређених пракси неопходних за успјешно функционисање система институционалне комуникације.

У погледу сарадње и координације, функционисање Надзорног тима за ову реформску област директно доприноси напретку у области, кроз стратешки и интегрисани приступ планирању и имплементацији активности из РАП1. Значајан допринос учињен је кроз усаглашавање заједничких пројеката финансираних из Фонда за реформу јавне управе и прихватање истих на свим нивоима, чиме је исказана спремност на заједнички рад и квалитативно испуњавање циљева РАП1. Реализација ових пројеката очекује се у 2013. години.

Најзначајнији напредак у извјештајном периоду, с аспекта укупног напретка у области, свакако је остварен у сегменту комуникационог планирања. Значај комуникационих планова за РАП1 огледа се у стратешком приступу планирању, али и структуираном приступу имплементацији активности и циљева РАП1 у области Институционална комуникација. Значајан дио ових активности уврштен је у планове за 2013. годину, и усвајањем планова на нивоу ВМ/Влада стиче се и формална обавеза њихове проведбе, чиме се пружа додатна гаранција о најсврсисходнијем начину имплементације РЈУ у овом сегменту – власништвом над процесом и имплементацијом кроз директни рад носилаца (институција).

У погледу циљева чији је рок извршења био у 2011. години на нивоима ВМ БиХ и ФБиХ, нереализован је циљ који се односи на развој и одржавање капацитета институција на нивоима ВМ БиХ и ФБиХ, док су циљеви с роком реализације у 2012. години испуњени дјелимично. Континуирани циљеви, који обухватају највећи дио области, у великој мјери су испуњени у обиму који је предвиђен за 2012. годину. Највећа препрека у овом сегменту је неиспуњење континуираног циља који подразумијева развој методологије и оквира за мониторинг и евалуацију стратешких активности комуникације, који због комплексности није започет са реализацијом ни на једном нивоу, а његово евентуално испуњење могуће је кроз заједничку активност базирану на пројекту.

Област Е-управа:

 • Завршен пројект „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“
 • У току израда два нова пројектна приједлога
 • Постигнут је ограничен напредак у реализацији утврђених циљева за 2012. годину

У овом извјештајном периоду завршена је имплементација пројекта „Израда и успостављање Оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“. Резултат пројектних активности је сет докумената, од којих је најважнији Одлука о усвајању Оквира интероперабилности којом је предвиђено да владе, на сваком управном нивоу, усвоје Оквир интероперабилности који представља приступ успостављању интероперабилности између институција јавне управе, које пружају услуге грађанима и привредним субјектима. Оквир садржи спецификацију усаглашених елемената интероперабилности попут модела, стандарда, ријечника, принципа, заједничких политика и водиља. Интероперабилност подразумијева способност да се електронски документи и поруке размјене, а подаци из њих употријебе и похране на правно прихватљив начин.

Користи и ефекти интероперабилности су везани за: електронске услуге и размјену података институција једног управног нивоа, размјену података између институција различитих управних нивоа и размјену докумената и података с институцијама ЕУ и влада других држава.

Као приоритетна, идентифицирана је пројектна идеја Студија изводљивости, анализа и оптимизација процеса и спецификација захтјева за имплементацију једне од основних и приоритетних услуга е-Владе за посао – трансакциона јавна е-услуга за започињање и рад пословних субјеката укључујући све нивое власти и обухваћајући: судску регистрацију, пријаву код пореске управе, пријаву у агенцији/заводу за статистику, пријаву код институција за запошљавање, пензијско и здравствено осигурање. За финализацију пројектних активности договорене су даље консултације с представницима РС, имајући у виду да је на овом управном нивоу већ урађен дио планираних активности.

Идентифицирана је и пројектна идеја Имплементација заједничких сервиса за еУслуге: аутентификација и идентификација, плаћање услуга, интеграција с базичним регистрима чијом би се проведбом креирали заједнички блокови сервиса које би могле користити институције које ће пружати еУслуге и чиме би се избјегла опасност да се наведени сервиси развијају посебно за сваку еУслугу. За развој друге приоритетне пројектне идеје најављене су консултације с представницима свих управних нивоа, како би се дефинирао правац развоја пројектних активности и оптимално дефинирале потребе појединих управних нивоа.

Цјелокупан извјештај можете погледати овдје.