Izvještaj o napretku praćenja mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za 2012. godinu Vijeće ministara BiH usvojilo je na sjednici održanoj 13. marta ove godine.

U oblasti Strateško planiranje, izrada politika i koordinacijski kapaciteti: 

 • Uspješno su završena tri projekta
 • Očekuje se početak implementacije projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze II“
 • Razvijen projektni prijedlog za projekt „Strateško planiranje i razvoj javnih politika – SPPD II”
 • Postignut je ograničen napredak u realizaciji utvrđenih ciljeva za 2012. godinu

Implementacijom projekta „Transponiranje EU zakonodavsta u pravni sistem BiH“, unaprijeđeno je znanje 348 državna službenika u pogledu metoda i načina transponiranja EU zakonodavstva uključujući i pitanja razvoja politika i utjecaja određenih zakonskih rješenja na relevantna pitanja koja reguliraju, davanja ocjene usklađenosti i svim pitanjima koja su relevanstna za izradu nacrta zakona, razumijevanja EU zakonodavstva, a unaprijeđeno je i znanje državnih službenika koje se odnosi na metodologiju i načine prevođenja legislative.

Doprinos projekta „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH” su nova nomotehnička pravila za izradu propisa koja su u 2012. usvojena samo na niovu BD BiH. Da bi se u potpunosti ispunili ciljevi koji se odnose na standandiziranje procesa izrade pravnih propisa i osiguranje djelotvornog sistema za procjenu učinka javnih politika neophodno je da se nova praila usvoje i na nivou BiH, FBiH i RS. Implementacija ovog projekta direktan je doprinos ispunjenju posebnih strateških ciljeva iz Strategije RJU u BiH: da izrada zakonskih propisa u cijeloj BiH bude zasnovana na zajedničkim standardima u smislu forme, formata, stila izrade, itd.; da se provjere usklađenosti koriste sistemski u toku izrade propisa, uključujući i provjere nomotehnike i stila; usklađenost s ustavom, te s postojećim zakonima i pravnim sistemom, utjecaj na budžet, provjere učinaka, acquis EU, itd.

Projektom „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“ ostvaren je značajan napredak u reformi generalnih sekretarijata posebno u segmentu koordinacije strateškog planiranja kao i reformi sistema za planiranje, te kreiranja i koordinaciju politika.

U narednom periodu planirano je da se nastavi sa započetim aktivnostima koje imaju za cilj razvoj sistema za strateško planiranje, razvoj sistema izrade i upravljanja javnim politikama, uspostavu sistema koordinacije i nadzora, i to kroz implementaciju projekata „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze II“ (početak projekta u januaru 2013.) i „Strateško planiranje i razvoj javnih politika – SPPD faza  II”.

U toku 2012. godine značajno je unaprijeđena uspostava sistema strateškog planiranja na sva četiri upravna nivoa u segmentima uspostave pravnog i metodološkog okvira za strateško planiranje, uspostave organizacione strukture za strateško planiranje i realizacije obuka za osoblje u institucijama koje su uključene u proces strateškog planiranja. Nastavljene su aktivnosti jačanja vertikalne (međuvladine) i horizontalne (međuinstitucionalne) saradnje i koordinacije putem zajedničkih sastanaka sekretara vlada i sekretara ministarstava. Nabavljena je oprema i uspostavljen kanal za lakšu komunikaciju između sekretara vlada putem posebne web aplikacije. Značajan iskorak napravljen je u formuliranju konačnih prijedloga pravnog okvira za razvoj javnih politika kao i jačanju organizacionih ali i ljudskih kapaciteta za razvoj javnih politika na nivou centralnih organa vlada/VM i ministarstava.U oblasti bolje regulative (better regulation), u FBiH i RS nastavljene su aktivnosti koje provodi IFC sa ciljem »čišćenja/giljotina« propisa u pogledu administrativnog tereta – uklanjaju se svi nepotrebni proceduralni (birokratski) tereti.

Prepreke na koje se nailazilo prilikom implementacije mjera u oblasti Strateško planiranje, koordinacija i razvoj javnih politika odnosiliesu se na kašnjenja u predlaganju i usvajanju pravnih propisa na pojedinim upravnim nivoima, koji su proistekli iz projektnih aktivnosti i prethodno usaglašeni sa korisnicima (npr. izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta generalnih sekretarijata vlada). 

U oblasti Javne finansije:

 • Uspješna provedba projekta „Informacijski sistem upravljanja budžetom – BMIS“, korisnici saglasni da se razmotri provedba projekta i u kantonima i općinama
 • U pripremi projekt „Javno privatno partnerstvo“
 • Završen projekat „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“-PIFC
 • •    U postupku je javna nabavka za projekat „Jačanje upravljanja javnim finansijama“ koji se finansira iz IPA 2010 – odnosi se na javne interne finansijske kontrole
 • U postupku je javna nabavka za projekat „Jačanje upravljanja javnim finansijama“ koji se finansira iz IPA 2011 – odnosi se na modernizaciju sistema trezora
 • Postignut je mali napredak u realizaciji utvrđenih ciljeva za 2012. godinu

U izvještajnom periodu nastavljena je implementacija projekta „Informacijski sistem upravljanja budžetom“ (BMIS), a završetak projeta je predviđen u januaru 2013. Uvođenjem savremenog informacijskog sistema povećaće se efikasnost i efektivnost planiranja i upravljanja budžetom. BMIS sistem temelji se na centraliziranim bazama podataka smještenim u ministarstvima finansija, na način da sve budžetske institucije pristupaju pripremi budžeta preko online baze, koristeći najnoviju tehnologiju, što će smaniti troškove upravljanja i koordiniranja operacijama vladinih finansija pritom podržavajući informirani proces donošenja odluka u planiranju i alokaciji resursa, te upravljanju vladinim novcem.

U pripremi je projekt „Javno privatno partnerstvo“ (JPP), a njegov cilj je uspostava funkcionalnog sistema javnog privatnog partnerstva u BiH u skladu s evropskim zakonodavstvom, evropskim standardima i najboljim evropskim praksama. Realizacija ovog projekta obzirom da će zakonski okvir za JPP biti uspostavljen na nivou BiH, FBiH, RS i BD BiH, doprinijeće boljem alociranju angažovanih finansijskih sredstava, većoj efikasnosti angažovanih sredstva, te držanjem rashoda u okvirima budžeta. Također, osoblje relevantnih institucija će biti obučeno za provođenje JPP, poslovna zajednica upoznata s JPP i obučena za njegovo provođenje,a biće kreirano i povoljno poslovno okruženje za JPP.

U 2012. godini implementiran je projekat „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“-PIFC čime je pružena podrška nadležnim ministarstvima finansija u jačanju javnih internih finansijskih kontrola. Tokom 23 mjeseca koliko je trajao projekat, ostvaren je značajan napredak u pogledu institucijalne izgradnje u oblasti PIFC, osnovan je Koordinacioni odbor centralnih harmonizacijskih jedinica, izrađena je okvirna metodologija rada interne revizije, realizovan je sveobuhvatan plan obuke iz interne revizije na svim upravnim nivoima u BiH, te je podignuta svijest o PIFC-u. Ovaj projekat će se nastaviti iz sredstava IPA 2010 u okviru projekta „Jačanje upravljanja javnim finansijama“.

Komponenta I projekta „Jačanje upravljanja javnim finansijama“, koji se finansira iz IPA 2011, se odnosi na jačanje trezorskog poslovanja na nivou države i entiteta. Jedan od definiranih ciljeva navedenog projekta je i jačanje upravljanja trezorima što će doprinijeti realizaciji cilja iz RAP1 koji se odnosi na modernizaciju informacijskog sistema trezora.

Oblast Upravljanja ljudskim potencijalima:

 • Završen projekt „Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računarima“
 • Pripremljen projekt „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima“ – biće finansiran iz IPA 2011
 • Postignut je ograničen napredak u realizaciji utvrđenih ciljeva za 2012. Godinu Realizacija većine ciljeva koji su planirani u prethodnom periodu je započeta, ali ne i dovršena)

Uspješno implementiran projekt „Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računarima“ u okviru kojeg je realizovana informatička obuka po ECDL standardu za ukupno 2400 državnih službenika na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH. Projektom  su ojačani kapaciteti državnih službenika  za korišćenje  informacijskih tehnologija u svakodnevnom radu, i povećan je nivo općeg stepena informatičke pismenosti u državnoj službi/upravi.

Usaglašen je sadržaj projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH“ i u pripremi je postupak javne nabavke koji provodi Delegacija EU. Od projekta se očekuje da  pruži značajan doprinos u relizaciji više ciljeva u reformskoj oblasti na nivou svih struktura državne službe , uključujuči poboljšanja u sistemu klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i unapređenje opisa poslova, razvoj sistema kompetencija i  poboljšane procedura  selekcije kandidata za zapošljavanje u državnoj službi,  unapređenje kadrovskog planiranja, te dalje jačanje organizacionih kapaciteta u centralnim  institucijama za ULJP u državnoj službi i  na nivou pojedinačnih institucija.  

U prethodnom periodu  nastavljen je rad na unapređenju seta zakonskih i podzakonskih akata,  te je zabilježen kontinuirani napredak u  segmentu mjera koje se odnose na  obuku i razvoj državne službe.  Implementacija planova i programa obuka je nastavljena sa smanjenim budžetima koji se izdvajau za ovu namjenu. Centralne institucije za upravljanje ljudskim potencijalima (ADS/ADU i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH) realizirale su  u odrđenom obimu specijalističke obuke za svoje zaposlene, čime je ostvaren napredak  u oblasti organizacionog  jačanja  centralnih kapaciteta za ULJP..Takođe je nastvaljeno učešće državnih službenika sa svih nivoa u programima  obuke i drugim aktivnostima  (regionalne mreže i  tematske konferencije) koje  se realizuju u sklopu Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) čime je  pružen doprinos u kooordinaciji  zajedničkih planova obuke i  potreba  različitih upravnih nivoa.   

Napredak je realizovan u koordinaciji centralnih institucija za upravljanje ljudskim potencijalima kroz nastavak organizacije sastanaka na nivou ADS/ADU. I dogovore oko prioriteta i  projekata kojima se podržava realizacija  reformskih mjera u oblasti ULJP   

U toku je priprema postupka javne nabavke za projekat „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske“. Projketom finansiranim sredstvima Fonda za RJU će se doprinijeti daljem unapređenju inforamacionog sistema za ULJP  u segmentu kadrovskog planiranja na nivou RS.

Jedan od ključnih problema u ovoj oblasti je neusvajanje predloženih izmjena zakona o državnoj službi u institucijama BiH kojima bi se osigurali preduslovi za operacionalizaciju informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima (HRMIS). Na nivou FBiH pripremljen je nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe FBiH kao i nacrt modela kantionalnog zakona o državnim službenicima i namještenicima koji su upućeni u parlamentranu proceduru. Kroz prethodni angažman eksperata SIGMA-e osigurana je tehnička pomoć u  pripremi  ovih propisa, međutim nedostaju informacije o ugrađivanju dostavljenih prijedloga i komentara eksperata u predložene nacrte.  Na nivou Brčko distrikta BiH još uvijek nije usvojen Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko distrikta.

Oblast Upravni postupci i upravne usluge:

 • Nastavljena realizacija obaveza iz Programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH
 • Pripremljen projekt „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“
 • U pripremi projekt „Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“
 • Postignut je mali napredak u realizaciji utvrđenih ciljeva za 2012. godinu

Program za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH (Program) u 2012. usvojila Vlada Brčko distrikta BiH (nerealizovana aktivnost iz 2011.) Vlada Federacije BiH jedina još nije usvojila Program iako je isti  tokom prethodnog perioda upućen  Vladi.

Usaglašen je projektni zadatak za projekt „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“. Procedura javne nabavke je u toku, a provodi je Delegacija Evropske unije u BiH s obzirom da se projekt finansira iz programa IPA 2011. Od projekta se očekuje da poboljša kvalitet rada voditelja upravnih postupaka i inspektora i stvori uvjete za njihov efikasniji i transparentniji rad u organima uprave.

U toku je usaglašavanje projektnog prijedloga i izrada projektnog zadatka za projekt „Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ Projektom će se uspostaviti sistem redukcije administrativnih prepreka u prijedlozima propisa kao i u postojećim propisima posredstvom mehanizma procjene uticaja propisa, uspostaviće se i/ili ojačati kapaciteti institucije odgovorne za kontrolu propisa u pogledu administrativnih prepreka. S obzirom da se projekt odnosi i na oblast Strateško planiranje, koorinacija i izrada politika, njegovom implementacijom realiziraće se i cilj koji se odnosi na uspostavljanje u poslovnicima VM/vlada potrebnih mehanizama za postizanje standarda kvaliteta propisa/politika.

Oblast Institucionalna komunikacija:

 • Uspostavljena praksa godišnjeg planiranja komunikacije kroz godišnje akcione planove/planove komunikacije na nivou VM/vlada
 • Godišnji akcioni planovi/planovi komunikacije VM/Vlada usklađeni s ciljevima RAP1
 • U toku javna nabavka za projekt „Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II“ i “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH”, zasnovanih na ciljevima RAP1
 • Ostvarenje značajan kontinuirani napredak u implementaciji aktivnosti i realizaciji ciljeva RAP1 Strategije reforme javne uprave u BiH

Moguće je konstatovati da je registrovani napredak prilično ravnomjeran na svim nivoima, izuzimajući nivo Brčko Distrikta BiH, gdje je efektivnost implementacije aktivnosti RAP1 značajno veća nego na ostalim nivoima (zbog specifične organizacije i centralizacije funkcije informisanja/odnosa s javnošću). Napredak se prvenstveno ogleda i u nastavku provođenja aktivnosti u svrhu realizacije kontinuiranih ciljeva, što podrazumijeva uspostavljanje i održavanje određenih praksi neophodnih za uspješno funkcionisanje sistema institucionalne komunikacije.

U pogledu saradnje i koordinacije, funkcionisanje Nadzornog tima za ovu reformsku oblast direktno doprinosi napretku u oblasti, kroz strateški i integrisani pristup planiranju i implementaciji aktivnosti iz RAP1. Značajan doprinos učinjen je kroz usaglašavanje zajedničkih projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave i prihvatanje istih na svim nivoima, čime je iskazana spremnost na zajednički rad i kvalitativno ispunjavanje ciljeva RAP1. Realizacija ovih projekata očekuje se u 2013. godini.

Najznačajniji napredak u izvještajnom periodu, s aspekta ukupnog napretka u oblasti, svakako je ostvaren u segmentu komunikacionog planiranja. Značaj komunikacionih planova za RAP1 ogleda se u strateškom pristupu planiranju, ali i struktuiranom pristupu implementaciji aktivnosti i ciljeva RAP1 u oblasti Institucionalna komunikacija. Značajan dio ovih aktivnosti uvršten je u planove za 2013. godinu, i usvajanjem planova na nivou VM/Vlada stiče se i formalna obaveza njihove provedbe, čime se pruža dodatna garancija o najsvrsishodnijem načinu implementacije RJU u ovom segmentu – vlasništvom nad procesom i implementacijom kroz direktni rad nosilaca (institucija).

U pogledu ciljeva čiji je rok izvršenja bio u 2011. godini na nivoima VM BiH i FBiH, nerealizovan je cilj koji se odnosi na razvoj i održavanje kapaciteta institucija na nivoima VM BiH i FBiH, dok su ciljevi s rokom realizacije u 2012. godini ispunjeni djelimično. Kontinuirani ciljevi, koji obuhvataju najveći dio oblasti, u velikoj mjeri su ispunjeni u obimu koji je predviđen za 2012. godinu. Najveća prepreka u ovom segmentu je neispunjenje kontinuiranog cilja koji podrazumijeva razvoj metodologije i okvira za monitoring i evaluaciju strateških aktivnosti komunikacije, koji zbog kompleksnosti nije započet sa realizacijom ni na jednom nivou, a njegovo eventualno ispunjenje moguće je kroz zajedničku aktivnost baziranu na projektu.

Oblast E-uprava:

 • Završen projekt „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“
 • U toku izrada dva nova projektna prijedloga
 • Postignut je ograničen napredak u realizaciji utvrđenih ciljeva za 2012. godinu

U ovom izvještajnom periodu završena je implementacija projekta „Izrada i uspostavljanje Okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“. Rezultat projektnih aktivnosti je set dokumenata, od kojih je najvažniji Odluka o usvajanju Okvira interoperabilnosti kojom je predviđeno da vlade, na svakom upravnom nivou, usvoje Okvir interoperabilnosti koji predstavlja pristup uspostavljanju interoperabilnosti između institucija javne uprave, koje pružaju usluge građanima i privrednim subjektima. Okvir sadrži specifikaciju usaglašenih elemenata interoperabilnosti poput modela, standarda, riječnika, principa, zajedničkih politika i vodilja. Interoperabilnost podrazumijeva sposobnost da se elektronski dokumenti i poruke razmjene, a podaci iz njih upotrijebe i pohrane na pravno prihvatljiv način. Koristi i efekti interoperabilnosti su vezani za: elektronske usluge i razmjenu podataka institucija jednog upravnog nivoa, razmjenu podataka između institucija različitih upravnih nivoa i razmjenu dokumenata i podataka s institucijama EU i vlada drugih država.

Kao prioritetna, identificirana je projektna ideja Studija izvodljivosti, analiza i optimizacija procesa i specifikacija zahtjeva za implementaciju jedne od osnovnih i prioritetnih usluga e-Vlade za posao – transakciona javna e-usluga za započinjanje i rad poslovnih subjekata uključujući sve nivoe vlasti i obuhvaćajući: sudsku registraciju, prijavu kod poreske uprave, prijavu u agenciji/zavodu za statistiku, prijavu kod institucija za zapošljavanje, penzijsko i zdravstveno osiguranje. Za finalizaciju projektnih aktivnosti dogovorene su dalje konsultacije s predstavnicima RS, imajući u vidu da je na ovom upravnom nivou već urađen dio planiranih aktivnosti.

Identificirana je i projektna ideja Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge: autentifikacija i identifikacija, plaćanje usluga, integracija s bazičnim registrima čijom bi se provedbom kreirali zajednički blokovi servisa koje bi mogle koristiti institucije koje će pružati eUsluge i čime bi se izbjegla opasnost da se navedeni servisi razvijaju posebno za svaku eUslugu. Za razvoj druge prioritetne projektne ideje najavljene su konsultacije s predstavnicima svih upravnih nivoa, kako bi se definirao pravac razvoja projektnih aktivnosti i optimalno definirale potrebe pojedinih upravnih nivoa.

Cjelokupan izvještaj možete pogledati ovdje .