Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

1.1. Подаци о уговорном органу Назив – Уред координатора за реформу јавне управе

Контакт особа – Тила Арнаут

Адреса – Вразова 9

Поштански број 71000

Опћина- Сарајево-Центар

Идентификациони број/Јединствени идентификациони број- 4200334950020

Телефон/Факс 033565760 033565761

Електронска пошта (е-маил) – parco.office@parco.gov.ba

Интернет адреса (wеб) www.parco.gov.ba

I.2. Адреса за додатне информације

Као под I.1 I.3.

Адреса за преузимање тендерске документације

Као под I.1 I.4.

Адреса за доставу понуда/захтјева за учешће

Као под I.1 I.5.

I.5.а. Врста уговорног органа

Орган управе

I.5.б. Ниво којем припада уговорни орган

Државни ниво

I.5.ц. Дјелатност уговорног органа

Јавна управа

I.6. Заједничка набавка

Не

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Врста Уговора

Робе Куповина

II.2. Подјела на лотове

Не

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II.4. Опис II.4.а. Назив предмета уговора

Јавна набавка појединачних компоненти за рад БМИС софтвера за буџетске кориснике у органима управе у БиХ за имплементацију пројекта "Информацијски систем управљања буџетом".

II.4.б. Кратак опис предмета уговора

Јавна набавка појединачних компоненти за рад БМИС софтвера за буџетске кориснике у органима управе у БиХ за имплементацију пројекта "Информацијски систем управљања буџетом".

II.5. Укупна количина уговора или обим уговора а) Сервер тип 1 ( количина 4); б)Сервер тип 1а (количина 2); ц)Сервер тип 2 ( количина 2); д)Сервер тип 3 ( количина 4); е)Систем за похрану података (количина 4 (3+1)); ф)Ормар ( количина 4); г)Непрекидно напајање ( количина 4); х)Тхреатх Превентион, УРЛ Филтеринг ( количина 4); и)24 – портни гигабитх сwитцх ( количина 5); ј)Лиценца за Бацкуп СW ( количина 4); к)САС 3 Г Каблови за повезивање ( количина 12); л)УТП каблови за повезивање иСЦСИ ( количина 4); м)Лиценца за виртуализацијско рјешење ( количина 7 (6+1)); н)ЛАН Каблови за повезивање ( количина 96); о)Мицрософт лиценце ( количина 25); п)Услуга инсталирања опрема од стране цертифицираних стручњака; q)Услуга обуке 2 упосленика у мјесту испоруке.

II.5.а. Процијењена укупна вриједност без ПДВ-а

293.374,50

II.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Сарајево, Бања Лука, Брчко

II.8. Трајање уговора или рок извршења

Максимално 40 дана од дана потписивања уговора

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Да ли се захтјева гаранција за понуду?

Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора?

Не

III.4. Ограничења за учешће

(Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности Добављачи требају уз понуду доставити доказ о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком регистру у земљи у којој су основали фирму или доставити посебну изјаву или референцу којом се доказује њихово право да се професионално баве одређеном дјелатношћу.

III.6.Економска и финансијска способноста)

Укупан промет у задње двије године, односно од почетка пословања у предметном сегменту, ако је добављач регистриран, односно почео са радом прије мање од 2 године, не смије бити испод 300.000 КМ за сваку појединачну годину;

III.7. Техничка или професионална способност

а) Успјешно искуство у реализирању најмање 2 уговора чији су карактер и комплексност слични онима који се односе на предложени уговор, у претходних 3 године; Под сличном робом се подразумјевају компоненте сличне компонентама наведеним у Прилогу 1 ТД-техничка спецификација робе која је предмет јавне набавке;

б)Да посједује доказ о цертификацији квалитете у дјелатности коју обавља (ИСО Стандард) или еквивалент стандарда;

ц)Да је роба која је предмет набавке – понуде оргинална, и да поседује ауторизацију од произвођача опреме која се нуди – сервери, сустав за похрану података, СW за виртуализацију која се нуди, опреме која се нуди за сигурност ЛАН-а и приступа WАН-у;

д)Да понуђач поседује упослено техничко особље које ће бити ангажовано на пројекту, а које мора имати одговарајући цертификат којим ће потврдити оспособљеност за тражени посао, сукладно слиједећим критријима:

1.Цертифицирани инжењер за сервере који се нуди – мин. 2 дјелатника,

2.Цертифицирани инжењер за сустав за похрану података који се нуди – мин. 1 дјелатник,

3.Водитељ пројекта са важећим цертификатом ПМ или еквивалентом уз приложену копију; документа о начину ангажмана

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. Врста поступка

Отворени поступак

IV.2. Критериј за додјелу уговора

Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

IV.3. Услови за доставу/преузимање тендерске документације

IV.3.а. Датум

Може се обезбједити до 22.06.2012.

IV.3.б. Новчана накнада

Не

IV.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

03.7.2012., 12:00

IV.5. Датум, вријеме и мјесто отварања понуда

03.7. 2012. 13:00 Велика сала Уреда координатора за реформу јавне управе, Вразова бр 9, Сарајево

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе или путем Е-маила на адресу Tila.Arnaut@parco.gov.ba.Заинтересирани понуђачи могу од уговорног органа тражити појашњење тендерске документације у складу са Упутсвом о примјени Закона о јавним набавкама најкасније 10 дана прије истека рока за подношење понуда, тј. до 22.06.2012.г писаним путем, факсом или е-маилом, контакт особа Тила Арнаут.