Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

1.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv – Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba – Tila Arnaut

Adresa – Vrazova 9

Poštanski broj 71000

Općina- Sarajevo-Centar

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj-

4200334950020

Telefon/Faks 033565760 033565761

Elektronska pošta (e-mail) – parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa (web) www.parco.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa

Organ uprave

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ

Državni nivo

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa

Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

Vrsta Ugovora

Robe Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka pojedinačnih komponenti za rad BMIS softvera za budžetske korisnike u organima uprave u BiH za implementaciju projekta "Informacijski sistem upravljanja budžetom".

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka pojedinačnih komponenti za rad BMIS softvera za budžetske korisnike u organima uprave u BiH za implementaciju projekta "Informacijski sistem upravljanja budžetom".

II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora

a) a)Server tip 1 ( količina 4); b)Server tip 1a (količina 2); c)Server tip 2 ( količina 2); d)Server tip 3 ( količina 4); e)Sistem za pohranu podataka (količina 4 (3+1)); f)Ormar ( količina 4); g)Neprekidno napajanje ( količina 4); h)Threath Prevention, URL Filtering ( količina 4); i)24 – portni gigabith switch ( količina 5); j)Licenca za Backup SW ( količina 4); k)SAS 3 G Kablovi za povezivanje ( količina 12); l)UTP kablovi za povezivanje iSCSI ( količina 4); m)Licenca za virtualizacijsko rješenje ( količina 7 (6+1)); n)LAN Kablovi za povezivanje ( količina 96); o)Microsoft licence ( količina 25); p)Usluga instaliranja oprema od strane certificiranih stručnjaka; q)Usluga obuke 2 uposlenika u mjestu isporuke.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a

293.374,50

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Banja Luka, Brčko

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 40 dana od dana potpisivanja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III.4. Ograničenja za učešće (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću.

III.6.Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Ukupan promet u zadnje dvije godine, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od 2 godine, ne smije biti ispod 300.000 KM za svaku pojedinačnu godinu;

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Uspješno iskustvo u realiziranju najmanje 2 ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih 3 godine; Pod sličnom robom se podrazumjevaju komponente slične komponentama navedenim u Prilogu 1 TD-tehnička specifikacija robe koja je predmet javne nabavke;

b)Da posjeduje dokaz o certifikaciji kvalitete u djelatnosti koju obavlja (ISO Standard) ili ekvivalent standarda;

c)Da je roba koja je predmet nabavke – ponude orginalna, i da poseduje autorizaciju od proizvođača opreme koja se nudi – serveri, sustav za pohranu podataka, SW za virtualizaciju koja se nudi, opreme koja se nudi za sigurnost LAN-a i pristupa WAN-u;

d)Da ponuđač poseduje uposleno tehničko osoblje koje će biti angažovano na projektu, a koje mora imati odgovarajući certifikat kojim će potvrditi osposobljenost za traženi posao, sukladno slijedećim kritrijima:

1.Certificirani inženjer za servere koji se nudi – min. 2 djelatnika,

2.Certificirani inženjer za sustav za pohranu podataka koji se nudi – min. 1 djelatnik,

3.Voditelj projekta sa važećim certifikatom PM ili ekvivalentom uz priloženu kopiju; dokumenta o načinu angažmana

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum

Može se obezbjediti do 22.06.2012.

IV.3.b. Novčana naknada

Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

03.7.2012., 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

03.7. 2012. 13:00 Velika sala Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova br 9, Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili putem E-maila na adresu Tila.Arnaut@parco.gov.ba.Zainteresirani ponuđači mogu od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputsvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do 22.06.2012.g pisanim putem, faksom ili e-mailom, kontakt osoba Tila Arnaut.