КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ УСЛУГЕ

 

 

 

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

I.1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА

Организација: Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Контакт-особа: Азра Бранковић; Свјетлана Бошњак

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Град: Сарајево

Идентификациони број: 4200334950020

Телефон: 033/ 565-762 033/ 565-786

Факс: 033/565-761

Електронска пошта (e-mail): Azra.Brankovic@parco.gov.ba; Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Интернет адреса: www.parco.gov.ba

I.2. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОГУ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Као под I.1.

I.3. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Као под I.1.

I.4. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ ЗА УЧЕШЋЕ

Као под I.1.

I.5. ВРСТА УГОВОРНОГ ОРГАНА (члан 3. ЗЈН)

I.5.б на државном нивоу, остали  

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. ВРСТА УГОВОРА

Услуге

II.2. ДА ЛИ СЕ НАМЈЕРАВА ЗАКЛЈУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ? (члан 32. ЗЈН)

Не

II.3. НАЗИВ/РЕФЕРЕНЦА ПОД КОЈИМ ЈЕ КОНКРЕТАН УГОВОР ЕВИДЕНТИРАН КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

Уговор о услугама за имплементацију пројекта “Информациони систем управљања буџетом“, Одлука о набавци бр. 01-07-53-8/10

II. 4. ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА: 

Набавка услуга за имплементацију пројекта „Информациони систем управљања буџетом“ као у тендерској документацији.

II. 5.  УКУПНА КОЛИЧИНА (БРОЈ ЈЕДИНИЦА) И/ ИЛИ ОБИМ УГОВОРА

Као у тендерској документацији. Максимална вриједност буџета за уговор је до 1.271.290,00 КМ без урачунатог ПДВ-а.

II.6.  МЈЕСТО ИСПОРУКЕ РОБА ИЛИ ЛОКАЦИЈА ИЗВРШЕНЈА УСЛУГА ИЛИ РАДОВА

На подручју Босне и Херцеговине, односно на локацијама како је ближе одређено у тендерској документацији.

II. 7. ПОДЈЕЛА НА ЛОТОВЕ

Не   

II. 8.  ПРИХВАТЛЈИВОСТ АЛТЕРНАТИВНИХ ПОНУДА? (члан 17 ЗЈН) (уколико је примјењиво) 

Не        

II. 9. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА ИЛИ РОК ИЗВРШЕЊА 

18 мјесеци од  потписивања  уговора, како је то ближе дато у тендерској документацији

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

III. 1. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУДУ, уколико се захтијева (члан 16 ЗЈН)

Не тражи се у I-фази претквалификације с тим да ће понуђачи бити у обавези доставити у II-фази одговарајућу гаранцију за озбиљност понуде како то буде наведено у позиву за достављање понуда, односно тендерској документацији.

III. 2. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ПОНУДУ, ако је примјењиво (члан 16-17. УПЗ)

Као под III.1.

III. 3. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНЈЕ УГОВОРА, уколико се захтијева (члан 16 ЗЈН)

Да, како је то наведено у тендерској документацији.  

III. 4. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ИЗВРШЕНЈЕ УГОВОРА, ако је примјењиво (члан 19 УПЗ)

Уколико понуђач захтјева авансно плаћање дужан је обезбједити авансну гаранцију, како је дато у тендерској документацији.

III. 5.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЛИЧНА СИТУАЦИЈА (члан 23 ЗЈН)

Документи којима понуђач доказује да је упознат и да  се на њега не односи ниједан од случајева наведених у члану 23. Закона о јавним набавкама на начин и у форми како је дато у тендерској документацији

III. 6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – СПОСОБНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (члан 24 ЗЈН)

Документи о регистрацији понуђача за обављање релевантне дјелатности како је дато у тендерској документацији

III. 7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА ПОДОБНОСТ (члан 25 ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији

III. 8.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ТЕХНИЧКА И/ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ (члан 26 ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV. 1.  ВРСТА ПОСТУПКА:

Ограничени – (међународни вриједносни разред ) 

IV. 2.  КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА (члан 34  ЗЈН):

(а)   Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде 

IV. 3.  ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ (члан 20 УПЗ)

Да, на начин и под увјетима како је то наведено у тендерској документацији

IV. 4. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАНЈЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (члан 18 ЗЈН):

Тендерска документација може се преузети до 22.06.2010. године сваким радним даном од 10:00 до 16:00 сати на адреси  уговорног органа наведеној под I.1, или ће бити достављена заинтересованим добављачима на њихов захтјев. Захтјев за доставу тендерске документације добављачи требају послати у писаној форми (путем поште или факса). Није предвиђена новчана накнада за преузимање тендерске документације.

IV.5. ЗАХТЈЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА ПОНУДЕ

Уколико су осим службених језика БиХ прихватљиви и други језици (члан 8 ЗЈН) Понуде се подносе на једном од службених језика БиХ 

IV. 6. РОК ЗА ПРИЈЕМ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 

02.07.2010. године  у 12:00 часова 

IV.7. МИНИМАЛАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ЗАХТЈЕВА КОЈИ ЈЕ КАНДИДАТ ДУЖАН ОБЕЗБИЈЕДИТИ

90 дана након крајњег рока за подношење захтјева

 

Напомена: Прихватљиви поуђачи ће након прве фазе бити дужни изјаснити се о опцији понуде на начин како то буде наведено у тендерској документацији за подношење понуда. 

IV. 8.  ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 

Уговорни орган ће извршити отварање захтјева за учешће у ограниченом поступку након крајњег рока који је одређен за пријем захтјева. Отварање неће бити јавно.

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Захтјев треба да садржи све тражене документе наведене у овом обавјештењу о набавци, као и документе наведене у тендерској документацији на начин и у форми утврђеној у тендерској документацији, у супротном иста може бити елиминиcана због формално правних или суштинских недостатака. 

2. Заинтересовани кандидати могу од уговорног органа тражити појашњење тендерске документације у складу са Упутством о примјени Закона о јавним набавкама најкасније 10 дана прије истека рока за подношење захтјева за учешће наведеног под IV.6. тј. до 22.06.2010. год. или достављањем писма на факс број 033/565-761, контакт особе Азра Бранковић, Свјетлана Бошњак.

3. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача настале по овом обавјештењу о јавној набавци.

4. Уговорни орган задржава право да прекине-откаже поступак додјеле уговора из разлога-случајева наведених у члану 12. Закона о јавним набавкама, о чему ће обавијестити понуђаче и објавити обавјештење о отказивању.

5. Кандидати који задовоље фазу претквалификације ће бити позвани да учествују у наставку јавног надметања.

SUMMARY OF THE NOTICE ON PROCUREMENT                                    

Section I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY

Organization: Public Administration Reform Coordinator's Office 

Contact person: Azra Branković; Svjetlana Bošnjak

Address: Vrazova 9 

Postal code: 71 000

City: SARAJEVO 

ID number: 4200334950020

Telephone: 033 565 762; 033 565 786 

Fax: 033/565-761

Electronic mail (email): Azra.Brankovic@parco.gov.ba; Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Internet address (URL): www.parco.gov.ba

II.1 TYPE OF CONTRACT:

Services 

II. 4 DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT:

Budget Management Information System

II. 5 TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT

As in tender doccumentation. Estimated value of the project is 1.271.290,00 KM without the VAT

IV. 1 TYPE OF PROCEDURE:

            
Restricted                         

IV. 4 CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (art. 18 PPL):

Tender documentation can be taken until June 22, 2010 every work day from 10.00 hrs. to 16.00 hrs. at the address of the contracting authority stated under I.1, or it will be submitted to the interested candidates at their request submitted in written form (by mail or fax).
No financial fee is stipulated for taking the tender documentation.

IV. 6 TIME LIMIT FOR  SUBMISSION OF BIDS

July 2, 2010  12:00 hours