URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

OBAVIJEST O NABAVI USLUGE

 

 

 

 

 
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt-osoba: Azra Branković; Svjetlana Bošnjak

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacijski broj: 4200334950020

Telefon: 033/ 565-762 033/ 565-786

Fax: 033/565-761

Elektronska pošta (e-mail): Azra.Brankovic@parco.gov.ba ; Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba


I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnoj razini, ostali
 
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o uslugama za provedbu projekta “Informacijski sustav upravljanja proračunom“, Odluka o nabavi br. 01-07-53-8/10

II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA: 

Nabavka usluga za provedbu projekta „Informacijski sustav upravljanja proračunom“ kao u tenderskoj dokumentaciji.

II. 5.  UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Maksimalna vrijednost proračuna za ugovor je do 1.271.290,00 KM bez uračunatog PDV-a.

II.6.  MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Na području Bosne i Hercegovine, odnosno na lokacijama kako je bliže određeno u tenderskoj dokumentaciji.

II. 7. PODJELA NA LOTOVE

Ne   

II. 8.  PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)
                     
Ne        

II. 9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

    
18 mjeseci od  potpisivanja  ugovora, kako je to bliže dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Ne traži se u I-fazi pretkvalifikacije s tim da će ponuđači biti u obavezi dostaviti u II-fazi odgovarajuću garanciju za ozbiljnost ponude kako to bude navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda, odnosno tenderskoj dokumentaciji.

III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (član 16-17. UPZ )

Kao pod III.1.

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Da, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.  

III. 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ)

Ukoliko ponuđač zahtjeva avansno plaćanje dužan je obezbjediti avansnu garanciju, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III. 5.  USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da  se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III. 8.  USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1.  VRSTA POSTUPKA:

Ograničeni – (međunarodni vrijednosni razred )           
                    
IV. 2.  KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):

(a)   Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude         
            
IV. 3.  PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da, na način i pod uvjetima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

Tenderska dokumentacija može se preuzeti do 22.06.2010. godine svakim radnim danom od 10:00 do 16:00 sati na adresi  ugovornog organa navedenoj pod I.1, ili će biti dostavljena zainteresiranim dobavljačima na njihov zahtjev. Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači trebaju poslati u pisanoj formi (putem pošte ili faksa). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE Ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH

IV. 6. ROK ZA PRIJEM ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
                             
02.07.2010. godine  u 12:00 sati           
    

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI ZAHTJEVA KOJI JE KANDIDAT DUŽAN OBEZBIJEDITI

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva

Napomena:
Prihvatljivi pouđači će nakon prve faze biti dužni izjasniti se o opciji ponude na način kako to bude navedeno u tenderskoj dokumentaciji za podnošenje ponuda. 

IV. 8.  DATUM I MJESTO OTVARANJA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
    
Ugovorni organ će izvršiti otvaranje zahtjeva za učešće u ograničenom postupku nakon krajnjeg roka koji je određen za prijem zahtjeva. Otvaranje neće biti javno.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Zahtjev treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovoj obavijesti o nabavi, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Zainteresirani kandidati mogu od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće navedenog pod IV.6. tj. do 22.06.2010. god. ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/565-761, kontakt osobe Azra Branković, Svjetlana Bošnjak.

3. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavijresti o javnoj nabavi.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavijest o otkazivanju.

5. Kandidati koji zadovolje fazu pretkvalifikacije bit će pozvani da učestvuju u nastavku javnog nadmetanja.

SUMMARY OF THE NOTICE ON PROCUREMENT                                    

Section I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY

Organization: Public Administration Reform Coordinator's Office 

Contact person: Azra Branković; Svjetlana Bošnjak

Address: Vrazova 9 

Postal code: 71 000

City: SARAJEVO 

ID number: 4200334950020

Telephone: 033 565 762; 033 565 786 

Fax: 033/565-761

Electronic mail (email): Azra.Brankovic@parco.gov.ba; Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Internet address (URL): www.parco.gov.ba

II.1 TYPE OF CONTRACT:

Services 

II. 4 DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT:

Budget Management Information System

II. 5 TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT

As in tender doccumentation. Estimated value of the project is 1.271.290,00 KM without the VAT

IV. 1 TYPE OF PROCEDURE:

            
Restricted                         

IV. 4 CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (art. 18 PPL):

Tender documentation can be taken until June 22, 2010 every work day from 10.00 hrs. to 16.00 hrs. at the address of the contracting authority stated under I.1, or it will be submitted to the interested candidates at their request submitted in written form (by mail or fax).
No financial fee is stipulated for taking the tender documentation.

IV. 6 TIME LIMIT FOR  SUBMISSION OF BIDS

July 2, 2010  12:00 hours