Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 23.02.2023. godine, između ostalog, usvojilo je Akcioni plan za implementaciju Strategije komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji – od kandidatskog statusa do članstva za 2023. godinu.

Prethodno je na sjednici usvojena Informacija Direkcije za evropske integracije o pripremi prijedloga ovog akcionog plana, nakon što je Bosna i Hercegovina 15. 12. 2022. godine dobila kandidatski status za članstvo u EU, čime započinje primjena Strategije komuniciranja institucija Bosne i Hercegovine o procesu pristupanja Evropskoj uniji – od kandidatskog statusa do članstva.

Novi pristup u realizaciji paketa aktivnosti koje će biti provedene u ovoj godini s ciljem kvalitetnije i efikasnije komunikacije fokusiran je na različit pristup svakoj od ciljnih grupa sa specifičnim temama.

Sedam institucija uključeno je u provedbu aktivnosti u šest oblasti, i to izdavaštvo, online komunikacije, istraživanje, konkursi i takmičenja, događaji i promotivni materijal, ukupno vrijednih 1. 725.900 KM. Ova su sredstva osigurale institucije koje učestvuju u provedbi Akcionog plana i neće biti novih izdvajanja iz budžeta.

Uz Direkciju za evropske integracije u provedbi ovog akcijskog plana učestvovat će Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo sigurnosti, Agencija za javne nabavke, Institut zа intelektualno vlasništvo BiH, Ured koordinatora za reforma javne uprave i Uprava zа indirektno oporezivanje.

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju dva izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH, i to o reviziji učinka na temu “Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine na pripremi i nadzoru implementacije planova integriteta” i o reviziji učinka na temu “Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine na osiguranju osnovnih pretpostavki za cyber sigurnost.” Izvještaji sadrže preporuke čijom će se realizacijom unaprijediti aktivnosti na osiguranju efikasne pripreme i implementacije planova integriteta u institucijama BiH. Ured za reviziju institucija BiH u okviru Izvještaja o aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine na osiguranju osnovnih pretpostavki za cyber sigurnost uputilo je određene preporuke Vijeću ministara BiH, Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i institucijama BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je dvije odluke o usvajanju više smjernica kojima se želi poboljšati informatička sigurnost u institucijama BiH. Riječ je Odluci o usvajanju Smjernica o kontroli pristupa i bilježenju događaja, Smjernica o fizičkoj zaštiti informacija i Smjernica o korištenju prijenosnih uređaja u institucijama Bosne i Hercegovine te o Odluci o usvajanju Smjernica o upravljanju sigurnosnim zakrpama, Smjernica o klasifikaciji informacijskih resursa, Smjernica o informatičkoj sigurnosti radnog mjesta i Smjernica o upravljanju sigurnosnim incidentima.

Za praćenje realizacije ovih odluka zaduženi su Ministarstvo komunikacija i prometa i Ministarstvo sigurnosti.
Istovremeno je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju dokumenta o tehničko-tehnološkom i softverskom standardu za radnu postaju u institucijama Bosne i Hercegovine, koju je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa.