U Sarajevu je 19.09.2016. godine održana početna konferencija za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“, koji je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave, a koji implementira konzorcij Commerce Engineering d.o.o., Mostar, Commerece Media d.o.o., Mostar, Teza, Sofia, Bugarska, Materna, Sofia, Bugarska.

“Bolja regulativa samo je jedan od standarda EU, a što se BiH tiče najviše posla u ovoj oblasti (uklanjanje administrativnih barijera i procjena uticaja propisa) do sada je urađeno u entitetima. Međutim, posao na poboljšanju poslovnog ambijenta na svim nivoima u BiH još uvijek nije završen”, izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i dodao da se nada da će implementacija projekta biti okončana na zadovoljstvo korisničkih institucija te posebno građana i poslovne zajednice koji treba da osjete efekte izlaznih rezultata projekta.

Projekat obuhvata četiri komponente: Uspostava ukupne projektne strukture i definisanje okvira za uspostavu sistema redukcije administrativnih prepreka i procjenu uticaja propisa za nivo institucija BiH i BD BiH; izgradnja i/ili jačanje ljudskih kapaciteta u institucijama (uključujući i resorna ministartsva i druge relevantne organe uprave) za provođenje poslova redukcije administrativnih prepreka i procjene uticaja propisa (uključujući javne konsultacije) na svim upravnim nivoima u BiH kao i provođenje pilot projekata za procjenu uticaja propisa i redukciju administrativnih prepreka uz učešće i konsultacijske vježbe civilnog društva na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH i razvoj kapaciteta informacionih tehnologija povezanih sa redukcijom administrativnih prepreka na nivou FBiH i RS.

Institucije korisnici projekta su: Generalni sekreterijat Vijeća ministara BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ured za zakonodavstvo VM BiH, Generalni Sekreterijat Vlade FBiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU Vlade FBiH, Generalni sekreterijat Vlade RS, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade RS, Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Sekreterijat Vlade BD BiH, Ured za zakonodavstvo BD BiH, Upravna inspekcija BD BiH.

Projekt čija je vrijednost 1.078.400,00 KM će se implementirati na sva četiri nivoa vlasti u trajanju od 24 mjeseca.