Političko upravljanje procesom reforme javne uprave značajno izostaje, poručio je zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave u BiH Suad Musić danas u Sarajevu na sjednici Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH na kojoj je, između ostalog, razmatran izvještaj o praćenju napretka provedbe reforme javne uprave u 2009. godini.

Govoreći o potrebi za reformom javne uprave, Musić je naglasio da je proces RJU iniciran kao preduvjet daljeg progresa u EU, te da je samo jednim manjim dijelom okrenut ka bh.građanima.

„Reformi javne uprave puno više pažnje posvećuje Evropska komisija, nego mi sami. U cijelom procesu nama subordinacije”, rekao je Musić i dodao da, zbog trenutnog statusa koji ima Ured koordinatora za reformu javne uprave, ne postoje instrumenati za efikasnu koordinaciju procesa. Konkretan primjer predstavlja donošenje zakona o državnoj službi i  zakona o plaćama na svim upravnim nivoima jer ni jedan od njih nema čak obavezu da o tim izmjenama informira Ured.

Kao model dobre prakse u regiji, Musić je naveo funkcioniranje Fonda za reformu javne uprave. Iako su donatori do sada u Fond uložili 10.757.000 KM, postoji bojazan da će Fond sredinom ove godine biti iscrpljen.  Zbpog toga su potrebna nova ulaganja donatora ali i kontribucija entiteta.

„Fond za reformu javne uprave odobrio je finansiranje 14 projekata, samo jedan od njih se odnosi na Brčko distrikt BiH dok su ostali zajednički za sve upravne nivoe”, istakao je Musić.

Prema njegovim riječima, proces RJU potrebno je dodatno sagledati i iz ugla potreba i kvaliteta usluga građanima, poslovnog okruženja i javnog sektora kako bi se JU kroz proces  reforme stavila  u službu građanima i društveno ekonomskom razvoju. Musić je mišljenja i da je neophodno promovirati i podržati postojeći proces RJU kao kritičnu tačku uspješnog procesa  EU integracija i identificirati pitanje političke odgovornosti te podržati razvoj plana za institucionalnu izgradnju po acquis (Akcionog plana 2). 

„Iako mnogi očekuju da ćemo mi smanjiti birokratki aparat, reforma javne uprave ne može zamijeniti eventualnu ustavnu reformu, odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o reformi javne uprave i ciljevi reforme JU trebaju se uzeti u obzir u političkom dijalogu o  RJU ili ustrojstvu BiH”, naglasio je zamjenik koordinatora za reformu javne uprave.

Nakon obavljene rasprave, članovi Zajedničke komisije za evropske integracije primili su k znanju Izvještaj o praćenju napretka provedbe reforme javne uprave za prošlu godinu.