Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa sa predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvakliteta i procedura izrade i donošenja propisa, koji je održan 01.09.2009. godine u Brčkom;

2. Razmatranje Prijedloga projektnog zadatka "Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH";

3. Imenovanje članova Implementacionog tima za projekat "Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i opštih akata u BiH";

4. Razno.

održat će se 10.11.2009. godine u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH (Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH) u 12.30 sati.