Nacionalna škola za upravu Velike Britanije (NSG), UNDP BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave organizirali su dva ciklusa obuke za osoblje koje će provoditi analizu posla/analitičku procjenu radnih mjesta u sklopu projekta "Unaprijeđenje procesa regrutovanja i odabira kadrova u državnoj službi". Obuke su održane u periodima 30. jun – 1. jul, u Banja Luci, i 3.-4. jul 2008. godine u Sarajevu. Pohađalo ih je oko 30 državnih službenika iz organa uprave i institucija koji će biti uključene u projektne aktivnosti, a sa nivoa BiH, Federacije BiH/kantonalna ministarstva,  Republike Srpske i Brčko distrikta BiH .

Polazne aktivnosti projekta "Unaprijeđenje procesa regrutovanja i odabira kadrova u državnoj službi"  usmjerene su  na provođenje analize/analitičke procjene radnih mjesta državnih službenika u organima uprave korišćenjem struktuiranih intervjua. Po završetku ovog postupka, upotreba dobijenih rezultata  stvoriti će osnovu za izradu nacrta poboljšanih opisa poslova i opisa kadrova (profila izvršilaca) za koje se planira da  u narednoj fazi budu korišteni za uvođenje i testiranje efikasnijih izbornih postupaka za procjenu kandidata koji apliciraju za radna mjesta u državnoj službi. Obuka je imala za cilj osposobljavanje državnih službenika iz odabranih institucija i organa uprave da provedu kvalitetnu analizu posla radnih mjesta državnih službenika u svojim matičnim institucijama, upotrebom modela i obrazaca razvijenih tokom pripremne faze projekta.

Učesnici obuke su u uvodnom dijelu upoznati sa teoretskim osnovama i modelima za provođenje analize posla/analitičke procjene radnih mjesta  koji su primarno razvijeni kroz prethodne projekte tehničke podrške, preduzete od UNDP-a na nivou Federacije BiH i NSG-a na nivou Republike Srpske, i koji su u pripremi projekta dalje nadograđeni elementima okvira sposobnosti/komptencija. U praktičnom dijelu provedene su radne vježbe analize posla i izrade opisa radnog mjesta koristeći konkretna radna mjesta državnih službenika.

Državni službenici koji su prisustvovali obukama u Banja Luci i Sarajevu upoznati su sa opštim planom realizacije projekta i narednim aktivnostima. Planirano da se aktivnosti analize posla /analitičke procjene radnih mjesta provedu u organima uprave i institucijama uključenim u projekat do kraja mjeseca septembra tekuće godine, nakon čega će uslijediti verifikacija i sumiranje rezultata, te organizacija narednih aktivnosti koje se odnose na razvoj okvira sposobnosti/kompetencija po nivoima uprave, izradu unaprijeđenih opisa poslova i razvoj metoda selekcije kandidata u izbornom procesu.