Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Institucionalne komunikacije;

2. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima;

3. Izjašnjavanje o projektnom prijedlogu "Strateško komuniciranje";

4. Izjašnjavanje o individualnom projektnom prijedlogu Republike Srpske "Finansiranje publikovanja časopisa Moderna uprava";

5. Izjašnjavanje o individualnom projektnom prijedlogu Brčko distrikta BiH "Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou";

6. Prezentacija načina popunjavanja monitoring tabele Izvještaja o kvartalnom napretku implementacije AP 1;

7. Razno

biti će održan u petak 20. juna 2008. godine u 12 sati u prostorijama Ureda kooridnatora za reformu javne uprave, ulica Bjelave 85, Sarajevo.

Materijale za sastanak registovani korisnici mogu pronaći u kategoriji Materijali nadzornih timova .