Sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucijsko komuniciranje, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Institucijsko komuniciranje;

2. Izbor predsjedatelja Nadzornog tima;

3. Izjašnjavanje o projektnom prijedlogu "Strateško komuniciranje";

4. Izjašnjavanje o individualnom projektnom prijedlogu Republike Srpske "Financiranje publiciranja časopisa Moderna uprava";

5. Izjašnjavanje o individualnom projektnom prijedlogu Brčko distrikta BiH "Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnoj razini";

6. Prezentacija načina popunjavanja monitoring tabele Izvješća o kvartalnom napretku provedbe AP 1;

7. Razno

biti će održan u petak 20. lipnja 2008. godine u 12 sati u prostorijama Ureda kooridnatora za reformu javne uprave, ulica Bjelave 85, Sarajevo.

Materijale za sastanak registrirani korisnici mogu pronaći u kategoriji Materijali nadzornih timova .