Dobijanje podrške rukovodstva je ključno. Prvi korak ka tome je informisati rukovodstvo o ovoj inicijativi, objasniti njenu važnost, koristi koje će institucija njome imati i na koji ju je način moguće provesti. Važno je pripremiti se za predstavljanje ovoga rukovodstvu: analizirajte šta ste već objavili, šta jednostavno možete objaviti, na koje prepreke možete naići, napravite plan proaktivne objave i predstavite ideje i zaključke rukovodstvu. Trebate imati „ja to mogu“ stav kada o ovome razgovarate, ali jednako tako diskutovati i o mogućim izazovima i preprekama. Pokušajte ponuditi alternativno rješenje za svaku prepreku i to takođe prezentujte.

U svakom slučaju nemojte se fokusirati samo na najveći problem ili najizazovniji standard, kao što su plate uposlenih. Fokusirajte se na one standarde koje već ispunjavate i one za koje se čini da lako mogu biti ispunjeni u budućnosti. Ukoliko se u vezi sa jednim ili dva standarda ne možete saglasiti, ostavite ih za neku buduću diskusiju, nakon što postignete određeni napredak na ovom polju.