Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника у Канцеларији  координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ

Крајњи рок за пријаве: 20.01.2020.

Радна мјеста за која је расписан конкурс:
1/01 Стручни сарадник за послове превођења
1/02 Стручни сарадник за послове ликвидатуре
1/03 Стручни сарадник за информације и комуникације

На основу члана 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине „Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, на захтјев Канцеларије  координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радних мјеста државних службеника у Канцеларији координатора

за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ

1/01 Стручни сарадник за послове превођења

1/02 Стручни сарадник за послове ликвидатуре

1/03 Стручни сарадник за информације и комуникације

ЈЕДИНИЦА ЗА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

1/01 Стручни сарадник за послове превођења

Опис послова и радних задатака: Обавља послове превођења писаних докумената за потребе Канцеларије за РЈУ са енглеског језика на службене језике у употреби у БиХ и обрнуто; обавља послове симултаног и консекутивног превођења за потребе Канцеларије за РЈУ, обавља и друге послове по налогу шефа Јединице и координатора.

Посебни услови: ВСС – Енглески језик; најмање једна година одговарајућег радног искуства; активно познавање енглеског језика (говорно и писано); пожељно познавање релевантног стручног рјечника; добре комуникацијске способности; добро познавање рада на рачунару.

Статус: државни службеник

Припадајућа основна нето плата: 998,95 КМ.

Број извршилаца: један (1)

Мјесто рада: Сарајево

1/02 Стручни сарадник за послове ликвидатуре

Опис послова и радних задатака: Врши обрачун плата, доприноса, пореза, путних налога и других накнада; припрема и врши контролу финансијских докумената за унос у Јединствени систем Трезора; припрема извјештаје утрошка средстава према позицијама и ради на другим финансијским документима у вези личних и материјалних издатака; врши послове набавке сталних средстава опреме, канцеларијског и другог потрошног материјала, штампе, службених гласника и друге стручне литературе; те обавља и друге послове које одреди шеф Јединице и координатор.

Посебни услови: ВСС – економски факултет; најмање једна година одговарајућег радног искуства; познавање релевантних процедура везаних за финансије; одличне аналитичке вјештине; поуздано просуђивање, флексибилност и поузданост; познавање рада на рачунару укључујући радно знање Exel-а.

Статус: државни службеник

Припадајућа основна нето плата: 998,95 КМ.

Број извршилаца: један (1)

Мјесто рада: Сарајево

1/03 Стручни сарадник за информације и комуникације

Опис послова и радних задатака: Према упутствима координатора за реформу јавне управе, одговоран/а је за прикупљање, анализирање, и дистрибуцију информација које се односе на реформу јавне управе; припрема релевантне публикације, обезбјеђује интерни проток информација унутар уреда, врши координацију информативних и комуникацијских активности унутар других институција, редовно одржава интернет страницу уреда, ради на припреми и провођењу пројеката реформе јавне управе; учествује у планирању и имплементацији годишњих акционих планова за реализацију Комуникационе стратегије Уреда за РЈУ; обавља остале задане дужности.

Посебни услови: ВСС – факултет друштвених наука (пожељно журналистика или друга сродна дисциплина); најмање година дана одговарајућег радног искуства; способност прикупљања и анализирања информација; познавање рада на рачунару; одлично познавање енглеског језика.

Статус: државни службеник

Припадајућа основна нето плата: 998,95 КМ.

Број извршилаца: један (1)

Мјесто рада: Сарајево

Напомене за све кандидате:

–         Поред посебних услова наведених у Јавном огласу, кандидати морају испуњавати и опште услове прописане чланом 22. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.

–         Независно о свим другим захтјевима из овог огласа, кандидати који су завршили студије по Болоњском систему студирања, дужни су, поред остале тражене документације, обавезно доставити диплому првог циклуса (или основног додипломског студија), чак и ако се огласом тражи други и трећи циклус Болоњског система студирања, осим за интегрисане студије код којих је потребно доставити и доказ да се ради о интегрисаном студију, ако то није видљиво из саме основне дипломе, додатка дипломи или рјешења о нострификацији/признавању.

–         Под радним искуством подразумијева се радно искуство након стечене високе стручне спреме, односно високог образовања.

–         Кандидати не смију бити у сукобу интереса, односно неспојивости, из члана 16. став 1. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.

–         За спровођење конкурсне процедуре по овом Јавном огласу формират ће се једна (1) Комисија за избор.

Потребни документи:

И Овјерене копије:

–     универзитетске дипломе (нострификоване/признате дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године);

–     додатка дипломе за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему студирања; изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију универзитетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца;

–     увјерења о државлјанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа);

–     увјерења о положеном стручном управном испиту односно јавном испиту;

–     потврде или увјерења као доказа о траженој врсти радног искуства;

–     доказа о траженом нивоу знања страног језика (само за позицију 1/03);

–     доказа о траженом нивоу знања рада на рачунару;

ИИ Својеручно потписан:

–     попуњен образац Агенције за државну службу БиХ: исти можете преузети на web страници Агенције: www.ads.gov.ba. Напомињемо да потписан и попуњен образац не може служити као доказ било ког услова из текста Јавног огласа, исти само олакшава рад органу који врши избор и именовање, те представља само информације о кандидату, које је потребно доказати траженом документацијом.

Овјерене копије докумената немају ограничен рок важења, под условом да ни документи чије су копије овјерене немају назначен (прецизиран) рок важења.

Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ:

–     Увјерење о дипломирању старије од годину дана. Универзитетске дипломе академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или др. сличне дипломе, уколико исте нису евентуално тражене у посебним условима текста огласа. Исте не могу доказати стечено звање завршеног додипломског (основног) студија. Не достављати универзитетску диплому без додатка дипломи уколико је високо образовање стечено по Болоњском систему студирања.

–     У погледу доказивања држављанства и старосне доби не треба достављати копију личне карте, обавјештење да је уведен у евиденцију пребивалишта – боравишта са личним подацима (образац пријава/ођава), неважеће увјерење о држављанству, односно, увјерење старије од шест мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа.

–     У погледу доказивања стручног управног испита односно јавног испита не достављати увјерења стручних испита у оквиру других струка, увјерења о положеном испиту за судију за прекршаје и сл.

–     У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу јер иста не може доказати ниједан облик радног искуства, може доказати само радни стаж. Потврде/увјерења којима се доказује радни стаж, такође неће бити узете у разматрање, јер радни стаж представља само вријеме које запосленик проведе у радном односу, исти не може доказати о којој врсти радног искуства је ријеч; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о ђелу и др. уговоре; рјешење или одлуку о заснивању/престанку радног односа – исти доказују само почетак/престанак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, препоруке или друге сличне исправе уколико не садрже све елементе потврде/увјерења, увјерења издата од стране ПИО/МИО о подацима регистрованим у матичној евиденцији без потврде ПИО/МИО гђе је наведена шифра занимања. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено следеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства.

–     У погледу доказивања нивоа знања страног језика или рада на рачунару, не достављати потврду или увјерење послодавца гђе је лице било у радном односу, којом послодавац потврђује знање страног језика или рада на рачунару, јер исти није регистрован за обављање те ђелатности, те такви докази нису ваљани. Не достављати свједочанства о завршеним разредима средње школе.

–     Непотписан, непопуњен, исправљен или измијењен пријавни образац.

За додатне информације, у погледу потребне документације, кандидати се упућују на службену интернет страницу Агенције за државну службу БиХ (њњњ.адс.гов.ба), линк Конкурси/Стоп грешкама у пријавама.

Додатни документи који се достављају накнадно:

–       Кандидати који буду успјешни на писменом дијелу стручног испита обавезни су на усмени дио стручног испита (интервју) донијети увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца), које се не доставља заједно са другим документима, у противном неће моћи приступити истом. Изнимно, а у случају ако кандидат из објективних разлога не достави тражено увјерење на интервју, исто треба доставити најкасније до момента преузимања дужности, у супротном скида се с листе успјешних кандидата.

–       Изабрани (постављени/именовани) кандидат дужан је институцији Босне и Херцеговине доставити, у складу са чланом 22. тачка д) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, увјерење о радној способности (љекарско увјерење), као доказ да је здравствено способан за вршење одређених послова предвиђених овим положајем.

Јавни конкурс се спроводи у складу са Одлуком о начину полагања јавног и стручног испита („Службени гласник БиХ“, бр. 96/07, 43/10 и 103/12) – (у даљем тексту Одлука) и Правилником о карактеру и садржају јавног конкурса, начину спровођења интервјуа и обрасцима за спровођење интервјуа („Службени гласник БиХ“, бр. 63/16 и 21/17), чији је саставни дио Оквир компетенција. Кандидати који немају положен стручни (управни) испит, прије пристепена стручном испиту ће полагати јавни испит у складу са Одлуком. Јавни испит на коме је кандидат задовољио важи само за конкретан јавни конкурс, о чему се не издаје увјерење, а на кандидата који буде постављен на радно мјесто примјењује се члан 56. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) и члан 12. Одлуке.

Кандидати који су од момента подношења пријаве на Јавни оглас до дана одржавања јавног испита положили стручни управни испит или јавни испит, испит опћег знања, односно испит који одговара побројаним испитима, тј. који нису у обавези полагати јавни испит у складу са одредбама члана 13. Одлуке, дужни су обавијестити Агенцију о истом најкасније до заказаног термина одржавања јавног испита, а доказ о наведеном требају непосредно доставити Агенцији (не слати путем поште), искључиво до почетка термина писменог дијела стручног испита. У случају да се кандидат не одазове позиву на јавни испит, а не приложи тражени доказ до писменог дијела стручног испита сматрат ће се да је одустао од своје пријаве на наведени Јавни оглас.

Градиво и правни извори односно литература за полагање јавног испита утврђени су Програмом полагања јавног испита („Службени гласник БиХ“, бр. 28/08 и 18/12).

Сва тражена документа, осим увјерења о невођењу кривичног поступка које се доставља на интервју, треба доставити најкасније до 20.01.2020. године, путем поштанске службе препорученом пошиљком на адресу:

Агенција за државну службу БиХ

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ“

71000 Сарајево, Трг БиХ број 1

Испуњавање услова утврђених овим огласом рачуна се даном предаје пријаве.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају услове овог огласа, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.

Пријавни образац преузмите овдје https://bit.ly/2ShZHDy