У оквиру пројекта “Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза 2 (СППД 2)”, који је финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе, 6. и 7. септембра 2018. године организована је посјета размјене искустава Министарству финанција и Министарству регионалног развоја и фондова ЕУ Републике Хрватске.

Теме посјете су програмско буџетирање, и повезивање процеса планирања са процесом буџетирања. Примарна циљна група посјете су виши руководиоци из институција задужених за координацију на пословима стратешког планирања и развоја политика и виши руководиоци на пословима планирања буџета из министарстава финансија (БиХ, ФБиХ, РС) и Дирекције за финансије Брчко дистрикта.

Током посјете посебна пажња је била посвећена стратешком планирању и развоју политика и с њима повезаних планских инструмената (укључујући хијерархију и међусобни однос планских докумената) на нивоу Владе и у институцијама – јединствени циклус – повезивање са буџетом – (законска основа и практично). Затим питања везана за програмску класификацију – утврђивање и расподјела трошкова активности/пројеката у оквиру програма – (регулаторно и практично), теме везане за финансијско и програмско праћење, извјештавање и евалуација – (регулаторно и практично). Такође су детаљно представљани Институционални оквир и улоге различитих актера (интерна (у оквиру институције), хоризонтална сарадња (између институција истог нивоа власти) и вертикална координација (између различитих нивоа власти), сарадња са заинтересованим странама) у оквиру пранирања, праћења, извјештавања и евелуације.

Искуство Хрватске је релевантно за БиХ обзиром да Хрватска примјењује програмско буџетирање, те да је крајем 2017. године усвојен је Закон о суставу стратешког планирања и управљања развојем Републике Хрватске, чије ће поједине одредбе ступити на снагу током средњорочног периода 2018 – 2020. Законом се системски уређује стратешко планирање и управљање јавним политикама односно припрема, израда, провођење, праћење учинака и оцјењивање.
Учесници ове посјете били су представници: Министарства финансија БиХ, Дирекције за економско планирање, Кабинета Владе Републике Српске, Федералног министарства финансија, Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, Министарства финансија РС и Генералног секретаријата Владе ФБиХ.