На темељу Одлуке о продаји службеног возила Канцеларије координатора за реформу јавне управе број: 03-16-2-61-1/18 од 26.03.2018. године и члана 2. Инструкције о начину и правилима спровођења јавног надметања – лицитације за продају моторних возила прорачунских корисника – институција Босне и Херцеговине, Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине број: 08-02-2-9207/16 од 31.10.2016. године, Канцеларија координатора за реформу јавне управе, објављује

 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА
ПРОДАЈУ ЈЕДНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ УРЕДА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

И. Предмет продаје:

Марка и модел возила: ОПЕЛ АСТРА CLASSIC А-Х

Боја возила: Металик сива

Регистарске ознаке и истек регистрације:  Т53-К-887 ; 06.02.2019.

Година производње и број пређених километара на дан 11.04.2018. године: 2007. године; 164817 километара;

Број шасије и запремина мотора:  WOLOTGF-488G069261; Дизел; 1686цм3; 59 КW

Почетна вриједност возила у КМ:  4.674,35

ИИ. Право учешћа

Право учешћа на лицитацији имају домаће и стране физичке и правна особе, која изврше уплату депозита у вриједности од 6% почетне вриједности возила за који се понуда доставља.
Депозит у износу од 280 КМ може се уплатити сваким радним даном од 13:00 до 16:00 сати на благајни Уреда координатора за реформу јавне управе, Дубровачка 6, Сарајево, ИВ спрат.
Право учешћа у поступку лицитације немају запослени у Уреду координатора за реформу јавне управе и чланови њихове уже породице.

ИИИ. Преглед возила и рок за пријаву учешћа у лицитацији
1) Продаја се врши по начелу „виђено-купљено“, без права на накнадне приговоре и жалбе које се односе на предмет продаје.
2) Возило се може погледати сваким радним даном од 17.05. до 25.05.2018. године, у периоду од 13:00 до 16:00 сати, на паркингу КЈКП РАД, код Врбања моста (Мост Суаде Дилберовић и Олге Сучић), Трг БиХ 1, Сарајево .
3) У вези прегледа возила можете контактирати возаче Уреда координатора за реформу јавне управе, Грују Симанића на телефон број: 065/ 294-961 и Емира Мусића на телефон број: 061/ 551-904.

ИВ. Достављање понуде
(1) Понуде у затвореној (непровидној) коверти са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – Понуда за продају возила путем јавне лицитације у Уреду координатора за реформу јавне управе», са доказом о извршеној уплати депозита, примају се најкасније до 28.05.2018. године, до 12:00 сати. Понуде се предају препоручено путем поште или директно на протокол Уреда координатора за реформу јавне управе, Дубровачка 6, ИВ спрат.
(2) Један понуђач може доставити само једну понуду.
(3) Јавно отварање понуда уз присуство заинтересираних понуђача одржат ће се 28.05.2018. године у 13:00 сати на адреси Уреда координатора за реформу јавне управе, Дубровачка 6, Сарајево, сала у приземљу.
(4) Отварању понуда, односно на јавном надметању могу учествовати физичке особе лично или по пуномоћнику, те особа која је овлаштена да заступа правну особу или опуномоћеник за учешће у поступку лицитације.

В. Садржај понуде
(1) Понуда обавезно треба да садржи:
а) Ако понуду доставља физичка особа:
1. име и презиме,
2. име једног родитеља,
3. адресу и број телефона,
4. број текућег рачуна и назив банке,
5. овјерену копију идентификацијског документа,
6. износ понуде у КМ,
7. доказ о уплати депозита,
8. понуда мора бити потписана од стране подноситеља.

б) Ако понуду доставља правна особа:
1. назив правне особе,
2. адресу и број телефона,
3. Рјешење о упису у судски регистар не старије од три мјесеца овјерено од стране надлежног тијела,
4. име овлаштене особе за заступање у поступку лицитације,
5. број жиро рачуна и назив банке,
6. износ понуде у КМ,
7. доказ о уплати депозита,
8. понуда мора бити потписана од стране подноситеља и овјерена печатом правне особе.

Прихватљивом понудом сматра се свака понуда која садржи напријед наведене податке и чији је износ једнак или већи од почетне цијене возила.
Непотпуне и неблаговремено достављене понуде се неће узимати у разматрање. Све понуде које пристигну послије назначеног рока, без обзира кад су послане, неће бити узете у разматрање.
Лицитација ће бити пуноважна и у случају да понуду достави само један понуђач.

ВИ. Ток лицитације
(1) Поступак надметања односно лицитације почиње регистрацијом понуђача која подразумијева провјеру идентитета подноситеља понуде, законског заступника или пуномоћника.
(2) Предсједатељ повјеренства отвара понуде чији се садржај уноси у листу понуђача која садржи:
а. Назив понуђача,
б. Редни број понуде по приспијећу,
ц. Понуђени износ и
д. Прихватљивост понуде.
(3) Понуде које не садрже увјете прихватљивости неће се разматрати у даљем поступку продаје.
(4) Понуде испод почетне цијене неће бити узете у разматрање.
(5) Ако се на позив одазове само један понуђач и достави понуду на почетну вриједност/цијену или већи износ, Повјеренство га проглашава побједником лицитације.
(6) Ако се пријаве два или више понуђача са прихватљивом понудом и истом цијеном, која је уједно и највиша цијена понуде, Повјеренство даје предност понуђачу који је раније предао понуду.
(7) Након закључене лицитације, утврђује се листа понуђача који су понудили цијену изнад минимума и констатира се да је имовина продана најповољнијем понуђачу, односно понуђачу који је понудио највишу цијену за наведено моторно возило.
(8) Записник са отварања понуда потписују сви присутни.
(9) Понуђач има право повући понуду писаним путем, а обавијест о повлачењу понуде мора стићи у просторије Уреда координатора за реформу јавне управе у истом року у којем је могао доставити понуду, у супротном, нема право на поврат уплаћеног депозита.

ВИ. Обавезе купца
1) Понуђач чија понуда буде прихваћена, односно купац дужан је приступити закључењу уговора по позиву а најдуже у року од седам дана по завршетку поступка јавног надметања, и истом ће бити враћен уплаћени износ депозита по достављању доказа о уплати пуног лицитираног износа.
2) Купац је дужан за купљено возило уплатити пуни износ у року од 7 дана од дана потписивања уговора, са назнаком сврхе уплате „Куповина путничког возила Уреда координатора за реформу јавне управе“ на један од сљедећих депозитних рачуна ЈРТ Трезора БиХ:

1. УниЦредит Банк д.д. Мостар број рачуна: 3380002210018390,
2. УниЦредит Банк а.д. Бања Лука број рачуна: 5517902220404858,
3. Нова Банка а.д. Бања Лука број рачуна: 5556000031201417,
4. НЛБ Банка а.д. Бања Лука број рачуна: 5620128137723339.
Поља која се односе на уплату средстава морају бити попуњена на сљедећи начин:
Поље: Број пореског обвезника – треба да садржи јединствени матични број грађанина, уколико уплату врши физичко лице или тринаестоцифрени идентификациони број правне особе, уколико уплату врши правно лице;
Поље: Врста уплате – за сваку уплату треба бити „0“;
Поље: Врста прихода – 811114;
Поље: Општина – треба да садржи шифру општине пребивалишта – сједишта уплатиоца;
Поље: Порески период – треба да одговара датуму уплате;
Поље: Буџетска организација: 0206999
Поље: Позив на број – 0000000000

3) Све порезе и трошкове око пријеноса власништва сноси Купац
4) Продаја се врши по начелу „виђено-купљено“, без накнадних приговора и жалби које се односе на предмет продаје.
5) Ако купац одустане од куповине (односно не приступи склапању уговора или одустане од већ потписаног уговора), уплаћени депозит му се неће вратити. Уред координатора за реформу јавне управе ће склопити уговор са слиједећим најповољнијим понуђачем.
6) Преузимање моторног возила се врши након предочења доказа о извршеној уплати купопродајне вриједности на одговарајућој локацији.

ВИИ. Додатне информације
Учесницима у лицитацији чије понуде не буду прихваћене, депозит се враћа исти дан на благајни Уреда координатора за реформу јавне управе, Дубровачка 6, ИВ спрат.
У поступку лицитације примјењују се правила Инструкције о начину и правилима спровођења јавног надметања – лицитације за продају моторних возила прорачунских корисника – институција Босне и Херцеговине број: 08-02-2-9207/16 од 31.10.2016. године, која је доступна на њеб страници Министарства финансија и трезора БиХ на сљедећем линку хттпс://њњњ.мфт.гов.ба/бос/имагес/сториес/упутства/2016/инстукцијалицитација.пдф и понуђачи су дужни прије приступања састављању понуде упознати се са садржајем исте. Све што није назначено у Јавном позиву, а предмет је наведене Инструкције се примјењује и понуђачи се не могу позвати на непознавање прописа.

Образац можете преузети овдје OBRAZAC