Крајњи рок за пријаве: 09.02.2018.

Радно мјесто за које је расписан конкурс:
1/01 Виши стручни сарадник за финансије

На основу члана 19. став (1) и члана 20., а у вези са чланом 31. став (1) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Уреда координатора за реформу јавне управе при Уреду Предсједавајућег Вијећа министара БиХ, расписује

ИНТЕРНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста државног службеника у Уреду координатора

за реформу јавне управе при Уреду Предсједавајућег Вијећа министара БиХ

1/01 Виши стручни сарадник за финансије

ЈЕДИНИЦА ЗА ДОНАТОРСКУ КООРДИНАЦИЈУ, ФИНАНСИЈЕ, НАЏОР И ЕВАЛУАЦИЈУ

1/01 Виши стручни сарадник за финансије

Опис послова и радних задатака: Помаже код припреме финансијских докумената за активности техничке подршке; припрема интерне анализе и пројекције о финансијским питањима; ради на одржавању података путем апликација базе података; по потреби прати и управља трошковима; осигурава поштивање правних процедура и других смјерница; осигурава редовно подношење извјештаја; обавља друге задатке које дођељује шеф Јединице и координатор.

Посебни услови: ВСС-економски факултет (са специјализацијом за финансијска питања); двије године одговарајућег искуства дијелом стеченог у јавном сектору; пожељно искуство из управљања грантовима; познавање релевантних процедура везаних за финансије; одличне аналитичке вјештине; познавање рада на рачунару укључујући радно знање Еџцела-а; познавање енглеског језика је предност.

Статус: државни службеник.

Број извршилаца: један (1).

Мјесто рада: Сарајево.

На овај оглас могу се пријавити само лица запослена као државни службеници у Уреду координатора за реформу јавне управе при Уреду предсједавајућег Вијећа министара Босне и Херцеговине.

Напомена за све кандидате:

–       Комисија за избор бира кандидате на основу података из пријаве, као и знања и способности показаних на стручном испиту који се за кандидате пријављене на интерни оглас састоји од интервјуа.

–       Кандидати се обавјештавају о мјесту и времену одржавања интервјуа од стране институције и путем службене интернет странице Агенције за државну службу БиХ.

–       Под радним искуством подразумијева се радно искуство након стечене високе стручне спреме, односно високог образовања.

–       Кандидат који буде први на листи успјешних кандидата, односно који буде постављен на оглашено радно мјесто државног службеника, по добијању рјешења треба институцији доставити увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца), ради одлагања истог у његов персонални досије.

Потребни документи:

И Овјерене копије:

–      универзитетске дипломе (нострификоване дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године) односно, за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском процесу уз универзитетску диплому и додатак дипломи; изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију универзитетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат нити за једног дипломца.

–      увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа);

–      увјерења о положеном стручном управном односно јавном испиту;

–      потврде или увјерења као доказа о траженој врсти радног искуства;

–      доказа о траженом нивоу знања страног језика- уколико исти посједује јер је ово пожељан, а не обавезан услов;

–      доказа о траженом знању рада на рачунару (укључујући доказ о радном знању Еџцел-а);

ИИ Својеручно потписан:

–     попуњен образац Агенције за државну службу БиХ: исти можете преузети на њеб страници Агенције: њњњ.адс.гов.ба или у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе. Напомињемо да потписан и попуњен образац не може служити као доказ било ког услова из текста огласа, исти олакшава рад органу који врши избор и именовање, те представља само информације о кандидату, које је потребно доказати траженом документацијом.

Овјерене копије докумената немају ограничен рок важења, под условом да ни документи чије су копије овјерене немају назначен (прецизиран) рок важења.

Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ:

–     Увјерење о дипломирању старије од годину дана. Универзитетске дипломе академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или др. сличне дипломе, уколико исте нису евентуално тражене у посебним условима. Исте не могу доказати стечено звање завршеног додипломског (основног) студија.

–     У погледу доказивања држављанства не треба достављати личну карту, неважеће увјерење о држављанству, односно увјерење старије од шест мјесеци.

–     У погледу доказивања стручног управног испита односно јавног испита не достављати увјерења стручних испита у оквиру других струка, увјерења о положеном испиту за судију за прекршаје и сл.

–     У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу која доказује само радни стаж, те не може бити доказ за радно искуство; увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, без потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о ђелу и др. уговоре; рјешење или одлука о заснивању радног односа – исти доказују само почетак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, рјешење или одлука о престанку радног односа – доказују само моменат престанка радног ангажмана и сл. будући да иста из наведених разлога не могу бити ваљан доказ о радном искуству. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено следеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства.

–     У погледу доказивања нивоа знања страног језика или рада на рачунару, не доставлјати: потврду или увјерење правног лица или установе гђе је лице било у радном односу, јер иста нису регистрована за обавлјање те ђелатности, те као такви докази нису валјани. Не достављати свједочанства о завршеним разредима средње школе.

–     Непотписан, непопуњен, исправљен или измијењен пријавни образац.

За додатне информације, у погледу потребне документације, кандидати се упућују на службену интернет страницу Агенције за државну службу БиХ (њњњ.адс.гов.ба), линк Конкурси/Стоп грешкама у пријавама.

Изборни процес се проводи у складу са одредбама Правилника о условима и начину обављања интерних конкурса, интерних и екстерних премјештаја државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр 62/10, 30/14 и 38/17) и Правилника о карактеру и садржају јавног конкурса, начину спровођења интервјуа и обрасцима за спровођење интервјуа („Службени гласник БиХ“, бр: 63/16 и 21/17), чији је саставни дио Оквир компетенција.

Све тражене документе треба доставити најкасније до 09.02.2018. године путем поштанске службе препорученом пошиљком на адресу:

Уред координатора за реформу јавне управе БиХ

“Интерни оглас за попуњавање радног мјеста државног службеника у Уреду координатора за реформу јавне управе БиХ”

71000 Сарајево, Вразова 9

Испуњавање услова утврђених овим огласом рачуна се са даном предавања пријаве.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају услове овог Огласа, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.

Пријавне образце преузмите овдје.  (Преузето са www.ads.gov.ba)