ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ
1438-1-2-22-3-13/16

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН
I 1. Подаци о уговорном органу
Назив КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ
ИДБ/ЈИБ 4200334950020
Контакт особа Сандра Јањић
Адреса Вразова 9
Поштански број 71000 Сарајево (бхп)
Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)
Телефон (033) 565-760
Факс (033) 565-761
Електронска пошта парцо.оффице@парцо.гов.ба
Интернет адреса њњњ.парцо.гов.ба
I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће
Као под И 1.
I 4. Адреса за додатне информације
Као под И 1.
I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна ђелатност
I 5.а. Врста
Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН
I 5.б. Ниво
Државни ниво
I 5.ц. Ђелатност
Адреса: Маршала Тита 9а/И
Телефон: (033) 251-590
Факс: (033) 251-595
Е-маил: ејн@јавненабавке.гов.ба
Њеб: хттпс://њњњ.ејн.гов.ба
Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:29.9.2016. у 11:04
Извршна власт
I 6. Заједничка набавка
Не
I 7. Набавка у име других уговорног органа?
Не
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА
II 1. Врста уговора
Услуге, Остале услуге
II 2. Пођела на лотове
Не
II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?
Не
II 4. Опис
II 4.а. Назив предмета уговора
Стратешка комуникација-фаза ИИ

II4.б. Кратак опис предмета уговора
Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта Старатешка комуникација-фаза ИИ
ИИ 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)
Главни рјечник
Код Опис
Главни предмет 85312320-8 Услуге савјетовања
II5. Подаци о Споразуму о јавној набавци
II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?
Не
II 6. Укупна количина или обим уговора
Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта Старатешка комуникација-фаза ИИ
II 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ
221400,00
II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова
Као у ТД
II 9. Трајање уговора или рок извршења
8 мјесеци
ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?
Да.
Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.
III 2. Да ли се захтијева гаранција за извршење уговора?
Да.
Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.
III 4. Ограничења за учешће
Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској
документацији.
III 5. Способност за обављање професионалне ђелатности
Као у ТД
III 6. Економска и финансијска способност
Као у ТД
III 7. Техничка или професионална способност
Као у ТД
III 8. Резервисан уговор
Не
III 9. Посебни услови за уговоре о јавним услугама
III 9.а. Извршење услуга ограничено за одређену професију
Не
III 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга
Не
ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК
IV 1. Врста поступка
Отворени поступак
IV 2. Критериј за дођелу уговора
Најнижа цијена
IV 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију
IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?
Да
IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до
14.10.2016.
IV 4. Да ли се намјерава користити е-аукција?
Не

IV 5. Да ли је објављено претходно информацијско обавјештење?
Не
IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће
Датум и вријеме 24.10.2016. 13:00:00
IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда
Датум и вријеме 24.10.2016. 13:15:00
Адреса и мјесто Вразова бр.9 Сарајево
ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Појашњења ТД могу се тражити до 14.10.2016.г.