Радионица о припреми развоја новог стратешког оквира за реформу јавне управе у организацији представника Канцеларије координатора за реформу јавне управе и представника GGF-а (Good Governance Fund) при амбасади Велике Британије одржана је данас у хотелу Европа у Сарајеву.  

У уводном обраћању координатор за реформу јавне управе Драган Ћузулан је истакао да је циљ радионице размјена информација о планираним активностима на припреми новог стратешког оквира за РЈУ на бази приступа који је предложен кроз документ Оперативног плана за припрему стратешког оквира. Он је напоменуо да је Канцеларија координатора на бази предложених активности из Оперативног плана за помоћ у овом процесу ангажовала стручњаке уз подршку амбасаде Велике Британије те да је врло важно да је нова стратегија резултат рада домаћих снага.

Ћузулан се је нагласио важност да сви нивои власти подрже активности на изради новог стратешког оквира и констатовао да према извјештајима влада таква подршка постоји, а што указује на потребан ниво политичке свијести о важности овог процеса, прије свега за провођење обавеза које произлазе из Реформске агенде и акционих планова које су усвојили сви нивои власти, као и рокова који су задати, те у ширем контексту интензивнијег праћења процеса европских интеграција и економских реформи и економског развоја.

О циљевима и програму радионице је говорио и Александар Каришик, шеф Оперативне јединице Канцеларије координатора, а експерт пројектног тима Суад Мусић је говорио о областима подршке, циљевима и динамици израде стратешког оквира.

Он је презентовао детаљну организацију процеса припреме стратешког оквира РЈУ, слиједом концепта који је дат кроз Оперативни план, као и "очекивани допринос свих учесника у процесу како би се осигурала једнака очекивања и разумијевање у погледу задатака на нивоу радних структура, те створиле претпоставке за несметано одвијање процеса када буду оформљене ове радне структуре".

На радионици је разматрана аналитичка основа  за развој стратешког оквира. Анализу постојећег стања под називом "Јавна управа у функцији економског развоја и процеса приступањаје ЕУ“, представила је проф. др Гордана Ђуровић. Она је констатовала да пројекције економског раста упућују на постепени економски опоравак, вођен растом домаће тражње, односно растом инвестиција уз скромнији раст спољнотрговинског дефицита.

„Наставак постепеног опоравка тржишта рада прати ниска стопа активности и запослености, односно висока стопа незапослености, посебно младих. Земље проширења морају интензивирати реформе које подстичу финансијску стабилност, одржив раст и конкурентност. Кључни приоритети економског управљања су: (1) макроекономска,фискална и финансијска стабилност, (2) реформе и инвестиције у циљаним секторима које воде до раста извоза и запошљавања, (3) смањење административних баријера за бизнис и реформа јавних финансија и тржишта рада и (4) инвестиције у образовање, вјештине и истраживање. Транспарентна, одговорна и ефикасна јавна управа јесте институционални оквир за економски раст и запошљавање и основа је свих реформи“, казала је.

Након дискусија и приједлога учесника сумирани су главни закључци и препоруке, а односе се да приликом припреме нове стратегије    треба узети у обзир:

– Реформску агенду БиХ

– специфични контекст БиХ са сложеним моделом управљања

– потребу јачања економског управљања на свим нивоима власти- оцјену референтних међународних организација и иницијатива о стању у јавној управи у БиХ

– научене лекције прве стратегије РЈУ из 2016. године

– правну и управну традицију и културу која обликује однос управе према пословном сектору и грађанима

– обавезе које стоје пред државом у оквиру Европске агенде – процеса ЕИ земље, који има своју политичку, економску, правну и административну димензију.

Учесници радионице били су координатори за реформу јавне управе са нивоа БиХ и Федерације БиХ те запосленици Канцеларије координатора као и експерти пројектног тима: Суад Мусић, Гордана Ђуровић и Амила Мујчиновић.