Обавјештење о набавци 1438-1-2-28-3-11 / 15

ОДЈЕЛЈАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

Име Уред координатора за реформу јавне управе

ИДБ / ЈИБ 4200334950020

Контакт особа Сандра Јањић

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (КС)

Опћина / Град Центар Сарајево (Сарајево)

Телефон (033) 565-760Фаx (033) 565-761

Е-маил парцо.оффице@парцо.гов.ба

Интернет адреса www.парцо.гов.ба

I. 3. Адреса за пријем понуда / захтјева за учешће

Као под I.1

I 4. Адреса за додатне информације

Као у Анексу А – Адреса за додатне информације

I 5. Врста уговорног органа и главна дјелатност

I 5.а. Врста

Институције власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 5.б. Ниво

Државни ниво

I 5.ц. Дјелатност

Извршна власт

I 6. Заједничка набавка

Не

I 7. Набавке у име других уговорних органа?

Не

ОДЈЕЛЈАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Услуге, Остале услуге

II 2. Подјела на лотове

Не

II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Јавна набавка консултантских услуга "Обука службеника за информисање / Односи с јавношћу-фаза II"

II 4.б. Кратак опис уговора

Јавне набавке услуга за имплементацију пројекта "Обука службеника за информисање / односа с јавношћу- фаза II

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набаве (ЈРЈН)

Главни рјечникКод ОписГлавни рјечник 85312320-8 Услуге савјетовања

II 5. Подаци о Споразуму о јавним набавкама

II 5.а Да ли је уговор обухваћен Споразумом о уговор покривен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II 6. Укупна количина или обим уговора

Јавне набавке услуга за имплементацију пројекта "Обука службеника за информисање / односа с јавношћу- фаза II

II 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

120000,00

II 7. Мјесто испоруке робе или пружања услуга или извођења радова

Као у ТД

II 9. Трајање уговора или рок извршења

8 мјесеци од дана закључења уговора

ОДЈЕЛЈАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III 1. Да ли се захтјева гаранција за понуду?

Да.

Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

III 2. Да ли гаранције подносилац захтјева за извршење уговора?

Да.

Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

III 4. Ограничења за судјеловање

Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији.

III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности

Као у ТД

III 6. Економски и финансијски капацитет

Као у ТД

III 7. Техничка или професионална способност

Као у ТД

III 8. Резервисан уговор

Не

III 9. Посебни услови за уговоре о јавним услугама

III 9.а. Извршење услуга ограничено на одређену професију

Не

III 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга

Не

ОДЈЕЛЈАК IV: ПОСТУПАК

IV 1. Врста поступка

Отворени поступак

IV 2. Критерији за додјелу уговора

Најнижа цијена

IV 3. Услови преузимања/ достављања захтјева за тендерску документацију

IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?

Да

IV 3.б. Може се обезбједити / доставити захтјев до

1.1.2016.

IV 4. Да ли се намјерава користити е-аукција?

Не

IV 5. Да ли је објављено претходно информационо  обавјештење?

Не

IV 6. Рок за пријем понуда / захтјева за учешће

Датум и вријеме 11.01.2016. 12:00:00

IV7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум и вријеме 11.01.2016. 13:00:00

Адреса и мјесто Вразова бр.9 Сарајево

ОДЈЕЛЈАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Појашњења тендерске документације могу се тражити до

01.01.2016.године 12:00

АНЕКС А

I 4. Адреса за додатне информације

Контакт особа Сандра Јањић

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина / Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-786Фаx (033) 565-761

Е-маил

Интернет адреса www.парцо.гов.ба