Уред за ревизију институција БиХ је провео ревизију учинка на тему: „Транспарентност рада институција БиХ“.

Ревизија је проведена у складу са Законом о ревизији институција Босне и Херцеговине, уз примјену релевантних Међународних стандарда врховних ревизијских институција – ИССАИ, Принципа ревизије учинка, Водича за ревизију учинка и Водича за осигурање квалитета ревизије учинка у ВРИ у БиХ.

Циљ ревизије био је да се утврди да ли институције БиХ осигуравају транспарентност у свом раду, да ли је право на приступ информацијама задовољавајуће, да ли институције БиХ благовремено осигуравају комуникацију између јавне администрације и корисника – грађана, медија, других физичких и правних лица, те да ли се, као неизоставном дијелу отворене и транспарентне власти, тежи ка проактивном информисању о активностима које се тичу обављања јавних дужности.

Анализа је показала да институције БиХ не осигуравају потпуну транспарентност у свом раду, да ефикасно остваривање права на приступ информацијама захтијева одређене измјене и допуне постојећих прописа, како у погледу усаглашавања са другим законима тако и у погледу стварања проактивног приступа остваривању права на приступ информацијама. Такођер, ни обавеза постојања и примјене подзаконских аката о управљању информацијама код институција БиХ није на задовољавајућем нивоу. 

Није ријетка појава да институције БиХ не испуњавају прописану законску обавезу у погледу достављања података, а различито тумачење појединих законских одредби довело је до различитог поступања институција БиХ у случају подношења жалби на коју има право сваки подносилац захтјева. Службене wеб странице институција БиХ, ни садржајно ни визуелно, не осигуравају успјешну комуникацију са корисницима, те негативно утичу на стварање повјерења у рад институција БиХ. Не подстиче се активно учешће јавности у процесу доношења одлука, нити се чине значајнији напори на проактивном упознавању јавности о информацијама које се тичу обављања јавних дужности, што је неизоставан дио отворене и транспарентне власти.

Уред за ревизију институција БиХ је дао одређене препоруке које могу помоћи у уређењу и унапређењу ове области. Препоруке су упућене Вијећу министара БиХ и институцијама БиХ и могу се реализовати у релативно кратком року, чиме би се створиле претпоставке да грађани и остале заинтересоване стране активно учествују у доношењу планова рада и праћењу њихове реализације, као и резултата рада институција БиХ.

Извјештај погледајте овдје.