ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ (БРОЈ 1438-1-2-15-3-3/15)

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

I.1. Подаци о уговорном органу Назив: Канцеларија координатора за реформу јавне управе

ИДБ/ЈИБ:4200334950020

Контакт особа: Тила Арнаут – Биоградлија

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Опћина/Град: Сарајево – Центар

Телефон: 033565760

Факс: 033565761

Електронска пошта: парцо.оффице@парцо.гов.ба

Интернет адреса: www.парцо.гов.ба

I.2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију:

Као у Анексу А-адреса преузимања /доставе захтјева за тендерску документацију

I.3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће:

Као под I.1

I.4. Адреса за додатне информације:Као у Анексу А

-адреса преузимања /доставе захтјева за тендерску документацију

I.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност:

I.5.а. Врста: Институција власти из члана 4.став (1) тачка а) ЗЈН

I.5.б. Ниво:

Адреса: Ла Беневоленција 8/I

Телефон: (033) 251-591

Факс: (033) 251-595

Е-маил: ејн@јавненабавке.гов.ба

Wеб: хттпс://www.ејн.гов.ба

Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:15.9.2015. у 11:00

државни ниво

I.5.ц. Дјелатност:

Извршна власт

I.6. Заједничка набавка:

Не

I.7. Набавка у име другог уговорног органа?

Не Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. Врста уговора:

Услуге, образовне услуге и услуге стручног усавршавања

II.2. Подјела на лотове:

Не

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II.4. Опис

II.4.а. Назив предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Специјалистички програм обука за ИТ менаџере"

II.4.б. Кратак опис предмета уговора:

Предмет набавке је јавна набавка услуга за имплементацију пројекта „Специјалистички програм обука за ИТ менаџере“.

II.4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

Главни рјечник

Главни предмет

Код:80533000-9

Опис: Услуге усвајања рада и обука за рад с компјутером

II.5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II.5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II.6. Укупна количина или обим уговора

Предмет набавке је јавна набавка услуга за имплементацију пројекта „Специјалистички програм обука за ИТ менаџере“ пословних субјеката“

II.6.а.Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

186375,00

II. 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

као у ТД

II. 9. Трајање уговора или рок извршења

10 мјесеци од датума закључења уговора

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности:

Као у ТД

III.6. Економска и финансијска способност: Као у ТД

III.7. Техничка или професионална способност: Као у ТД

III. 8. Резервисани уговор

Не

III. 9. Посебни улови за уговоре о јавним услугама

III. 9.а. Извршење услуга ограничено за одређену професију

Не

III. 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. Врста поступка:

Отворени поступак

IV.2. Критериј за додјелу уговора:

Најнижа цијена

IV. 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

IV. 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?

Не

IV. 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до

28.9.2015.

IV.3.ц. Новчана накнада:

Не

IV 5. Да ли је објављено претходно информацијско обавјештење?

Не

IV.6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум: 8.10.2015. Вријеме: 13:00 х 10

IV. 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум и вријеме 8.10.2015; 13:10:00

Адреса и мјесто: Вразова бр.9, 71 000 Сарајево

АНЕКС A

I. 2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

Контакт особа Тила Арнаут -Биоградлија

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-786

Факс (033) 565-761

Електронска пошта:тила.арнаут@парцо.гов.ба

Интернет адреса www.парцо.гов.ба