ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ  (БРОЈ 1438-1-2-13-3-1/15)

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

I.1. Подаци о уговорном органу

Назив: Уред/Канцеларија координатора за реформу јавне управе Контакт особа: Тила Арнаут

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Опћина/Град: Сарајево – Центар

Телефон: 033565760

Факс: 033565761

Електронска пошта: парцо.оффице@парцо.гов.ба

Интернет адреса: www.парцо.гов.ба

I.2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију:

Као у Анексу А-адреса преузимања /доставе захтјева за тендерску документацију

I.3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће:

Као под 1.1.

I.4. Адреса за додатне информације:

Као у Анексу А-адреса преузимања /доставе захтјева за тендерску документацију

I.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност:

I.5.а. Врста: Институција власти из члана 4.став 1 тачка а) ЗЈН

I.5.б.Ниво: Државни ниво

I5.ц. Дјелатност: Извршна власт

I.6. Заједничка набавка: Не

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. Врста уговора: Услуге, образовне услуге и услуге стручног усавршавања 

II.2. Подјела на лотове: Не

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II.4. Опис

II.4.а. Назив предмета уговора: Уговор о јавној набавци за имплементацију пројекта "Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару"

II.4.б. Кратак опис предмета уговора: Предмет набавке је јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару"

II.4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

Главни рјечник

Главни предмет

Код:80533000-9

Опис: Услуге усвајања рада и обука за рад с компјутером

II.5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II.5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II.6. Укупна количина или обим уговора

а) Припрема плана пројекта и обуке: б) Реализација обуке и завршних тестирања провјере знања полазика обуке из институција иоргана управе по нивоима:ц) Осигуравање одрживости и промоција пројекта:д) као и за реализацију осталих активности које супредвиђене у пројектном задатку.

II 6.а.Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 

622590,00

II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

као у ТД

II 9. Трајање уговора или рок извршења

12 мјесеци од датума потписивања уговора

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду?

Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора?

Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III 4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности:

Као у ТД

III.6. Економска и финансијска способност:

Као у ТД

III.7. Техничка или професионална способност:

Као у ТД

III. 8. Резервисани уговор

Не

III. 9. Посебни улови за уговоре о јавним услугама

III.  9.а.  Извршење услуга ограничено за одређену професију

Не

III. 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. Врста поступка: Отворени поступак

IV.2. Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена

IV 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?

 Не

IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев

до16.10.2015.

IV.3.ц. Новчана накнада: Не

IV. 5. Да ли је објављено претходно информацијско обавјештење? Не

IV.6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум: 26.10.2015. Вријеме: 13:00 х

IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум и вријеме 26.10.2015; 13:00 х

Адреса и мјесто:  Вразова бр.9, 71 000 Сарајево

АНЕКС А

I 2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

Контакт особа Тила Арнаут – Биоградлија

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-786

Факс (033) 565-761

Електронска пошта тила.арнаут@парцо.гов.ба

Интернет адреса www.парцо.гов.ба

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

 PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name Public Administration Reform Coordinators Office

UIN 4200334950020

Contact person Tila Arnaut – Biogradlija A

ddress Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-760

Fax number (033) 565-761

Email address parco.office@parco.gov.ba

Website address www.parco.gov.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Education and vocational education services

II 1.a. Title of the object of the contract

PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES FOR IMPLEMENTATION OF THE PROJECT: "TREINING OF EMPLOYEES WHO EXECUTE THE JOBS OF CIVIL ADMINISTRATION FOR APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND WORK ON COMPUTERS"

II 1.b. Description of the object of the contract

PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES FOR IMPLEMENTATION OF THE PROJECT: "TREINING OF EMPLOYEES WHO EXECUTE THE JOBS OF CIVIL ADMINISTRATION FOR APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND WORK ON COMPUTERS"

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary

Code Description

Main object 80533000-9 Computer-user familiarisation and training services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

622.590,00 without WAT PART

III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

16.10.2015.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 26.10.2015. 13:00:00

Address and place Vrazova 9, 71000 Sarajevo

ANNEX A

I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Tila Arnaut – Biogradlija

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-786

Fax (033) 565-761

Email address tila.arnaut@parco.gov.ba