ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ СА МЕЂУНАРОДНОМ ОБЈАВОМ (БРОЈ 423-2-2-11-44/14)  

Одјељак И: УГОВОРНИ ОРГАН  

И.1. Подаци о уговорном органу  

Назив: Уред/Канцеларија координатора за реформу јавне управ    

Контакт особа: Мирнеса Машић

Адреса: Вразова 9  

Поштански број: 71000  

Опћина/Град: Сарајево – Центар  ž

ИДБ/ЈИБ: 4200334950020  

Телефон: 033565760  

Факс: 033565761  

Електронска пошта: parco.office@parco.gov.ba 

Интернет адреса: www.parco.gov.ba 

И.2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију:Као под И.1.

И.3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће:Као под И.1

И.4. Адреса за додатне информације:Као под И.1

 

И.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност:

И.5.а. Врста: Орган управе

И.5.б. Ниво: Државни ниво

И.5.ц. Дјелатност: Јавна управа

И.6. Заједничка набавка: Не

 

Одјељак ИИ: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

ИИ.1. Врста уговора: Услуге – Остале услуге.

ИИ.2. Подјела на лотове: Не

ИИ.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? Не

ИИ.4. Опис

ИИ.4.а. Назив предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ"

ИИ.4.б. Кратак опис предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“

ИИ.5. Укупна количина или обим уговора:

а) Израда информацијског система трезора; 

-Снимање стања, прављење плана имплементације и дизајнирање система

-Усвајање плана имплементације и дизајна система

-Израда софтwаре-а у складу са одобреним дизајном

-Израда спецификације за хардвер

б) Тестирање на пилот јединицама, корекција и модификација;

-Тестирање система на одабраној локацији

-Вршење евентуалних корекција и модификација

ц) Имплементација система по локацијама и обука корисника за кориштење система;

-Инсталација система код буџетских корисника 

-Израда плана обуке

-Обука корисника и тима за подршку

-Одржавање система у раду, хелп деск подршка корисницима о додатна обука гдје је потребно.

 

ИИ.5.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ:    553.846,15

ИИ.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова: Као у ТД

ИИ.8. Трајање уговора или рок извршења: 24 мјесеца од дана закључења уговора о јавној набавци 

 

Одјељак ИИИ: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИИИ.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

ИИИ.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

ИИИ.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

ИИИ.5. Способност за обављање професионалне дјелатности: Као у ТД

ИИИ.6. Економска и финансијска способност: Као у ТД

ИИИ.7. Техничка или професионална способност: Као у ТД 

 

Одјељак ИВ: ПОСТУПАК 

ИВ.1. Врста поступка: Ограничени поступак

ИВ.2. Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

ИВ.3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

ИВ.3.а. Датум: Може се обезбиједити/доставити захтјев до 25.11.2014.

ИВ.3.б. Новчана накнада: Не

ИВ.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум: 5.12.2014.

Вријеме: 12:00 х 

 

Одјељак В: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Тендерска дкументација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе или путем е-маил адресе: mirnesa.hodzic@parco.gov.ba.

Заинтересирани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговороног органа у писаној форми,е-маилом или фаxом и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за достављање захтјева за учешће тј. 25.11.2014. године.

Уговорни орган шаље позив за достављање понуда кандидатима који су задовољили предквалификацијске услове уговорног органа.