Чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе усвојили су на сједници одржаној у уторак (17.12.2013) у Сарајеву пројектни приједлог и пројектни задатак „Родно одговорно буџетирање“.

Ово је јединствен покушај да се по први пут у нашој земљи, кроз буџете влада, уведе принцип родне једнакости. Родно одговорно бужетирање обједињује политике, буџетирање и родну једнакост у сврху транспарентнијег трошења средстава према сполу.

Сврха овог пројекта је ефикасна подршка планирању и управљању буџета у сегменту родно одговорног буџетирања као саставног дијела процеса припреме буџета и вођење модерног и транспарентног система управљања јавним финансијама примјеном информационих технологија.

Реализација пројекта омогућила би буџетским корисницима управних нивоа власти БиХ да, у процесу планирања, путем успостављених БМИС конекција, ефикасно комуницирају са надлежним министарствима финансија која ће одобравати приједлог родно одговорне расподјеле буџета заједно са осталим сегментима буџета.

Овим би се и министарствима финансија омогућила ефикасна анализа и извјештавање сегмента буџета који се односи на родно одговорно буџетирање заједно са свим осталим сегметима буџетирања који су потребни за ефикасно и свеобухватно управљање буџетима.

Увођење принципа родне једнакости у правни, институционални и политички оквир у БиХ темељи се на обавезама које произилазе из међународних докумената, чланства у међународним асоцијацијама и принципа заштите темељних људских права садржаних у Уставу БиХ. Пројекат је надоградња савременог БМИС система који је раније уведен у министарства финансија на сва четири управна нивоа.

Чланови Управног одбора Фонда прихватили су, између осталог, и пројектни задатак „„Јавно приватно партнерство”.  Циљ овог пројекта је успостава функционалних система јавног приватног партнерства на свим нивоима власти у БиХ у складу са европским законодавством, европским стандардима и најбољим европским праксама, а чиме се инвеститорима отвара пут да улажу у нашу земљу.

Дата је и подршка пројектном приједлогу и пројектном задатаку „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“. Пројектом ће се успоставити систем редукције административних препрека у приједлозима прописа као и у постојећим прописима посредством механизма процјене утицаја прописа, успоставиће се и/или ојачати капацитети институције/а одговорне за контролу прописа у погледу административних препрека.

С обзиром на то да се пројект односи и на реформску област Стратешко планирање, кооринација и израда политика, његовом имплементацијом реализират ће се и циљ из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, а односи на успостављање у пословницима ВМ/влада потребних механизама за постизање стандарда квалитета прописа/политика.

Сви ови пројекти су подршка проведби реформе јавне управе како би се изградила професионална, транспарентна и ефикасна јавна управа у Босни и Херцеговини.