ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ

БРОЈ  423-2-2-1-14/13

 

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

I.1. Подаци о уговорном органу

Назив: Канцеларија координатора за реформу јавне управе Контакт особе: Мирнеса Хоџић и Кенан Авдагић

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Опћина/Град: Сарајево – Центар

Идентификациони број/Јединствени идентификациони број: 4200334950020

Телефон: 033565760

Факс: 033565761

Електронска пошта (е-маил): парцо.оффице@парцо.гов.ба Интернет адреса (wеб): www.парцо.гов.ба

I.2. Адреса за додатне информације:као под I.1.

I.3. Адреса за преузимање тендерске документације: као под I.1.

I.4. Адреса за доставу понуда/захтјева за учешће: као под I.1.

I.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I.5.а. Врста уговорног органа: Орган управе

I.5.б. Ниво којем припада уговорни орган: Државни ниво

I.5.ц. Дјелатност уговорног органа: Јавна управа

I.6. Заједничка набавка: Не

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. Врста Уговора: Услуге; Остале услуге

II.2. Подјела на лотове: Не

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? Не

II.4. Опис

II.4.а. Назив предмета уговора: Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта "Изградња капацитетаза борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ".

II.4.б. Кратак опис предмета уговора: Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта "Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ".

II.5. Укупна количина уговора или обим уговора:

а) Израда методологије и структуре истраживања јавног мнијења о перцепцији корупције у јавној управи, анализа постојећег нормативног и процедуралног оквира за питања корупције у јавној управи и сукобу интереса у државној служби;

б) Реализација тематског истраживања јавног мнијења уз развој капацитета централних јединица за информисање/ОСЈ за његово провођење;

ц) Дизајн и припрема програма обуке за борбу против корупције, утврђивање садржаја и материјала за обуку (на бази тематског истраживања) – општи програм и програм за „тренере“;

д) Реализација обуке за циљне групе државних службеника. Развијање два програма обуке – један за менаџере/руководеће државне службенике и други за "тренере" (укључујући и службенике за информисање и односе с јавношћу);

е) Припрема приручника у сарадњи са радном групом пројекта;

ф) Издавање приручника, дистрибуција и промоција;

г) Припрема плана промотивних активности, укључујући и јавну кампању за борбу против корупције;

х) Имплементација плана промоције и антикорупционе кампање;

и) Евалуација и анализа испуњења плана промоције и одржавање завршне конференције пројекта.

II.5.а. Процијењена укупна вриједност без ПДВ-а: 427.350,43

II.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова: Сарајево, Бања Лука, Брчко

II.8. Трајање уговора или рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора о јавној набавци

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду?: Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији);

III.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора?: Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији);

III.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности: Кандидати требају уз захтјев за учешће доставити доказ о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком регистру у земљи у којој су основали фирму или доставити посебну изјаву или референцу којом се доказује њихово право да се професионално баве одређеном дјелатношћу.

III.6. Економска и финансијска способност:

а) Остварен промет у износу од најмање 300.000,00 КМ у сегменту пословања који је предмет уговора (пружање консултантских услуга) у посљедње двије године.

НАПОМЕНА: претходни износ промета односи се на укупни износ промета остварен у двије финансијске године заједно, односно од почетка пословања, ако је кандидат регистрован, односно почео са радом прије мање од двије године

б) остварује позитивне резултате пословања у посљедње двије године

ц) рачуни код пословних банака не смију бити блокирани у посљедњих 6 (шест) мјесеци.

III.7. Техничка или професионална способност

а)    Искуство у реализацији најмање 2 (два)  уговора односно пројекта чији су предмет и обим (минимално 150.000,00 КМ вриједности по пројекту) исти или слични онима који се односе на  уговор о реализацији пројекта који је предмет набавке, у претходне 3 (три) године.

НАПОМЕНА: у смислу сличности предмета уговора односно пројекта узеће се у обзир уговори који су везани за  реализацију пројеката осигурања техничке помоћи или услуга које су предмет набавке; у смислу сличности обима уговора односно пројекта узеће се у обзир уговори од минимално 150.000,00 КМ вриједности по пројекту и/или услугама са периодом реализације од најмање 3 мјесеци.

б)    Кандидат треба осигурати све потребне техничке ресурсе и средства потребна за извршење уговора у складу са захтјевима из пројектног задатка из Анекса 4 ове ТД (посебно према захтјевима наведеним у тачкама 4.3.2, 6.4, 6.5 и 6.6 пројектног задатка)

ц)    Посједовати искуство у  реализацији обуке и  изградњи капацитета  за запослене у  државној служби/управи или јавном сектору

д)    Имати  ангажовано најмање   двоје упослених у протекле 2 (двије) године који су били задужени за реализацију сличних уговора (осигурање техничке помоћи и пружање консултантских услуга )

е)    Да ангажовани експерти нису у сукобу интереса у складу са важећим прописима БиХ

ф)    Кандидати требају осигурати тражено особље за извршење уговора и пружање услуга које су предмет јавне набавке (кључне и друге експерте) са квалификацијама и искуством који одговарају захтјевима који су наведени у пројектном задатку у секцији 6.1 Особље пројектног задатка

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. Врста поступка: Ограничени поступак

IV.2. Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

IV.3. Услови за доставу/преузимање тендерске документације

IV.3.а. Датум: Може се обезбједити до 26.04.2013.

IV.3.б. Новчана накнада: Не

IV.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум: 8.05.2013.

Вријеме: 12:00

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

– Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе или путем е-маила на адресу Мирнеса.Ходзиц@парцо.гов.ба . Заинтересирани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у писаној форми, и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за достављање захтјева за учешће/понуда тј.26.04.2013. године писаним путем, факсом или е-маилом. – Уговорни орган шаље позив за достављање понуда кандидатима који су задовољили предквалификацијске услове уговорног органа.