Радионица за израду средњорочног стратешког оквира и акционог плана Канцеларије координатора за РЈУ за период 2013. – 2015. године одржана је у Фојници, у понедјељак и уторак, 18. и 19.03.2013. године. Радионица је организована у склопу Споразума о имплементацији између Канцеларије координатора за реформу јавне управе и Њемачког друштва за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – ГИЗ) за Програм јачања јавних институција у БиХ, закљученог у новембру 2011. године., а у складу са оперативним планом Канцеларије у сегменту стратешког планирања, усаглашеним са ГИЗ-ом.

 

Учесници радионице, тј. запосленици Канцеларије координатора за РЈУ, активно су радили на креирању дугорочних циљева и програма, а на основу претходно дефинисане мисије и визије Канцеларије и анализе екстерног и интерног окружења Канцеларије (SWOT анализа). Радионица је резултовала дефинисаном првом верзијом стратешких циљева и програма Канцеларије, а у наредном периоду ће се наставити дефинисањем индикатора, помоћу којих ће се мјерити реализација зацртаних циљева и програма и израдом акционог плана у коме ће бити дефинисане детаљне активности за сваки од циљева и програма са носиоцима активности и те роковима за њихово извршење.

 

Циљ овог сегмента сарадње Канцеларије и ГИЗ-а јесте унапријеђење ефикасности и ефективности рада Канцеларије, првенствено у погледу координације носилаца активности реформе јавне управе, кроз јачање капацитета и унапријеђење средњорочног планирања. Кроз овакав средњорочни стратешки приступ, обезбиједиће се боља координација са свим партнерима у реформи, те ефективније пружање техничке и савјетодавне помоћи кључним институцијама у имплементацији РЈУ у БиХ.