ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ 423-2-2-1-12/13

 

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН    

1.1. Подаци о уговорном органу    

Назив: Канцеларија координатора за реформу јавне управе 

Контакт особа: Тила Арнаут и Азра Бранковић    

Адреса:Вразова 9      

Поштански број: 71000    

Опћина/Град:  Сарајево – Центар    

Идентификациони број/Јединствени идентификациони број: 4200334950020    

Телефон    033565760 

Факс    033565761    

Електронска пошта (е-маил):парцо.оффице@парцо.гов.ба 

Интернет адреса (wеб): www.парцо.гов.ба

I.2. Адреса за додатне информације 

Као под I.1    

I.3. Адреса за преузимање тендерске документације

Као под I.1     

I.4. Адреса за доставу понуда/захтјева за учешће  

Као под I.1    

I.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I.5.а. Врста уговорног органа  

Орган управе    

I.5.б. Ниво којем припада уговорни орган    

Државни ниво      

I.5.ц. Дјелатност уговорног органа    

Јавна управа  

I.6. Заједничка набавка    

Не    

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. Врста Уговора 

Услуге/Остале услуге

II.2. Подјела на лотове

Не    

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не    

II.4. Опис    

II.4.а. Назив предмета уговора 

Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта "Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ"

II.4.б. Кратак опис предмета уговора    

Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ"   

II.5. Укупна количина уговора или обим уговора    

а)Израда информацијског система трезора; -Снимање стања, прављење плана имплементације и дизајнирање система -Усвајање плана имплементације и дизајна система -Израда софтwаре-а у складу са одобреним дизајном -Израда спецификације за хардвер

б)Тестирање на пилот јединицама, корекција и моодификација; -Тестирање система на одабраној локацији -Вршење евентуалних корекција и модификација

ц)Имплементација система по локацијама и обука корисника за кориштење система; –      Инсталација система код буџетских корисника -Израда плана обуке -Обука корисника и тима за подршку -Одржавање система у раду, хелп деск подршка корисницима и додатна обука гдје је потребно   

II.5.а. Процијењена укупна вриједност без ПДВ-а

498.200,00  

II.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Брчко дистрикт БиХ    

II.8. Трајање уговора или рок извршења

24 мјесеца од датума закључења уговора    

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду?  

Да    (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)  

III.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора?

Да    (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)  

III.4. Ограничења за учешће 

(Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).    

III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности

Кандидати требају уз захтјев за учешће доставити доказ о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком регистру у земљи у којој су основали фирму или доставити посебну изјаву или референцу којом се доказује њихово право да се професионално баве одређеном дјелатношћу, односно дјелатношћу која је предмет ове јавне набавке.    

III.6. Економска и финансијска способност    

Као у тендерској документацији

III.7. Техничка или професионална способност

Као у тендерској документацији

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. Врста поступка

Ограничени поступак

IV.2. Критериј за додјелу уговора

Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

IV.3. Услови за доставу/преузимање тендерске документације

IV.3.а. Датум

Може се обезбједити до    1.2.2013.

IV.3.б. Новчана накнада    

Не

IV.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум    11.2.2013.    Вријеме    12:00

Одјељак V:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе или путем Е-маила на адресу Тила.Арнаут@парцо.гов.ба или  Азра.Бранковиц@парцо.гов.ба.

Заинтересирани понуђачи могу од уговорног органа тражити појашњење тендерске документације у складу са Упутсвом о примјени Закона о јавним набавкама најкасније 10 дана прије истека рока за подношење захтјева за учешће, тј. до  01.02.2013.г писаним путем, факсом или е-маилом, контакт особа Тила Арнаут или Азра Бранковић.

Уговорни орган шаље позив за достављање понуда кандидатима који су задовољили предквалификацијске услове уговорног органа.