На основу чл. 19. став 4. и 32а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста државног службеника

у Канцеларији координатора за реформу јавне управе   

 

 

1/01 Виши стручни сарадник за финансије

 

Опис послова и радних задатака: Помаже код припреме финасијских докумената за активности техничке подршке; припрема интерне анализе и пројекције о финансијским питањима; ради на одржавању података путем апликација базе података; по потреби прати и управља трошковима; осигурава поштивање правних процедура и других смјерница; осигурава редовно подошење извјештаја; обавља друге задатке које додјељује шеф Јединице, и координатор.

 

Посебни услови: ВСС- економски факултет (са специјализацијом за финансијска питања); двије године одговарајућег искуства дијелом стеченог у јавном сектору; пожељно искуство из управљања грантовима; познавање релеватних процедура везаних за финансије; одличне аналитичке вјештине; познавање рада на рачунару укључујући радно знање Excel-а; поуздано просуђивање, флексибилност и поузданост; познавање енглеског језика је предност.

Статус: државни службеник на положају вишег стручног сарадника. 

Мјесто рада: Сарајево.

Број извршилаца: један (1) извршилац

Нето плата: 1.118,00 КМ.

 

Напомена за све кандидате:

 

– Поред посебних услова кандидати морају испуњавати и опште услове прописане чланом 22. Закона о државној служби у институцијама БиХ.

– Комисија бира кандидате на основу података из пријаве, као и знања и способности показаних на стручном испиту гдје ће се, између осталог, провјерити и да ли кандидати испуњавају неке од посебних услова Јавног огласа који се не доказују достављеном документацијом.

– Поступак избора кандидата регулисан је Правилником о поступцима оглашавања, избора кандидата, премјештаја и постављења државних службеника у случају преноса или преузимања надлежности од стране институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 27/08, 56/09 и 54/10).

– Под радним искуством подразумијева се радно искуство након стечене високе школске спреме.

– За спровођење конкурсне процедуре по овом Јавном огласу формираће се једна Комисија за избор.  

 

Потребни документи:

Овјерене копије:

– факултетске дипломе (нострификоване дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године) односно, за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском процесу уз факултетску диплому и додатак дипломи; изузетно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца;

– увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

– увјерења о положеном стручном управном односно јавном испиту;

– потврде или увјерења као доказа о траженој врсти радног искуства;

– доказа о траженом нивоу знања страног језика – уколико кандидат исто посједује узимајући у обзир да је ово пожељан а не обавезан услов;

– доказа о траженом нивоу знања рада на рачунару;

– попуњен и потписан образац Агенције за државну службу БиХ: исти можете преузети на wеб страници Агенције: www.ads.gov.ba   или у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе. Напомињемо да потписан и попуњен образац не може служити као доказ било ког услова из текста огласа, исти олакшава рад органу који врши избор и именовање, те представља само информације о кандидату, које је потребно доказати траженом документацијом.  

Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ:

– Увјерење о дипломирању старије од годину дана.

– У погледу доказивања држављанства не треба достављати личну карту, неважеће увјерење о држављанству, односно, увјерење старије од шест мјесеци.

– У погледу доказивања стручног управног испита односно јавног испита не достављати увјерења стручних испита у оквиру других струка, увјерења о положеном испиту за судију за прекршаје и сл. 

– У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу која доказује само радни стаж, те не може бити доказ за радно искуство; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу, рјешење или одлука о заснивању радног односа – исти доказују само почетак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, рјешење или одлука о престанку радног односа – доказују само моменат престанка радног ангажмана и сл. будући да иста из наведених разлога не могу бити ваљан доказ о радном искуству. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено сљедеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства.

– У погледу доказивања нивоа знања страног језика и рада на рачунару, не достављати: потврду или увјерење фирме или установе гдје је лице било у радном односу, јер иста нису регистрована за обављање те дјелатности, те као такви докази нису ваљани.

– Непотписан и непопуњен пријавни образац не достављати.

 

Кандидати који буду успјешни на писменом дијелу стручног испита обавезни су на усмени дио стручног испита (интервју) донијети увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца), које се не доставља заједно са другим документима, у противном неће моћи приступити истом. Изузетно, у случају ако кандидат из објективних разлога не достави тражено увјерење на интервју, исто треба доставити најкасније до момента преузимања дужности, у супротном скида се са листе успјешних кандидата.  

Кандидати који немају положен стручни (управни) испит, прије приступања стручном испиту ће полагати јавни испит у складу са Одлуком о начину полагања јавног и стручног испита ("Службени гласник БиХ", број 96/07 и 43/10), изузимајући чл. 6. и 11. став 2., који се не примјењују, због тога што се кандидати обавјештавају о мјесту и времену полагања јавног испита, као и о резултатима истог, искључиво путем службене интернет странице Агенције за државну службу БиХ гдје се и објављује Јавни оглас, од када и тече рок за подношење пријава.  

 

Тражене документе треба доставити најкасније до 08.08.2012. године, путем поштанске службе препоручено, на адресу:

Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ  

“Јавни конкурс за попуњавање радног мјеста државног службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе”,

Вразова 9

71000 Сарајево  

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.