Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

1.1. Подаци о уговорном органу

Назив – Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Контакт особа – Тила Арнаут

Адреса – Вразова 9

Поштански број 71000

Опћина- Сарајево Центар 

Идентификациони број/Јединствени идентификациони број- 

4200334950020

Телефон/Факс 033565760 033565761

Електронска пошта (е-маил) – парцо.оффице@парцо.гов.ба

Интернет адреса (wеб) www.парцо.гов.ба

I.2. Адреса за додатне информације

Као под I.1

I.3. Адреса за преузимање тендерске документације

Као под I.1

I.4. Адреса за доставу понуда/захтјева за учешће

Као под

I.1 

I.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I.5.а. Врста уговорног органа

Орган управе

I.5.б. Ниво којем припада уговорни орган

Државни ниво

I.5.ц. Дјелатност уговорног органа

Јавна управа

I.6. Заједничка набавка

Не

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Врста Уговора

Робе Куповина

II.2. Подјела на лотове

Не

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II.4. Опис

II.4.а. Назив предмета уговора

Јавна набавка појединачних компоненти за информацијско – комуникацијске и рачунарске системе централних органа влада у БиХ за пројекат „Скица развоја централних органа влада у БиХ -Имплементација фазе I

II.4.б. Кратак опис предмета уговора

Јавна набавка појединачних компоненти за информацијско – комуникацијске и рачунарске системе централних органа влада у БиХ за пројекат „Скица развоја централних органа влада у БиХ -Имплементација фазе I

II.5. Укупна количина уговора или обим уговора

а) Примарни стораге ареа нетwорк сyстем (САН) ( количина 3)

б) Wеб безбједносни ГАТЕWАY и Антивирусн/Антиспам уређај (количина 1)

ц) Услуга инсталирања опрема од стране најмање 2 цертифицирана ИТ стручњака

д) Услуга обуке 2 упосленика у мјесту испоруке

II.5.а. Процијењена укупна вриједност без ПДВ-а

170.940,17

II.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Сарајево, Бања Лука, Брчко

II.8. Трајање уговора или рок извршења

Максимално 40 дана од дана потписивања уговора

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Да ли се захтјева гаранција за понуду?

Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора?

Не

III.4. Ограничења за учешће (Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности Добављачи требају уз понуду доставити доказ о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком регистру у земљи у којој су основали фирму или доставити посебну изјаву или референцу којом се доказује њихово право да се професионално баве одређеном дјелатношћу.

III.6. Економска и финансијска способност

Да понуђач испуњава своје финансијске обавезе према пословним партнерима и повјериоцима

III.7. Техничка или професионална способност

а) Да је роба која је предмет набавке – понуде оргинална

б) Да ће понуђач ангажовати најмање 2 цертифицирана ИТ стручњака, који ће извршити инсталацију опреме на локацијама како је утврђено тачком 4.3 ТД и обезбједити обуку за 2 упосленика Корисника у трајању од 2 дана у мјесту испоруке о начину руковања и управљања истом.

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. Врста поступка

Отворени поступак

IV.2. Критериј за додјелу уговора

Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

IV.3. Услови за доставу/преузимање тендерске документације

IV.3.а. Датум

Може се обезбједити до 6.2.2012.

IV.3.б. Новчана накнада

Не

IV.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

15.2.2012.; 12:00

IV.5. Datum, vrijeme imjesto otvaranja ponuda

15.2.2012. 13:00  Велика сала Канцеларије координатора за реформу јавне управе Вразова бр 9 Сарајево

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе или путем е-маила на адресу Тила.Арнаут@парцо.гов.ба. Заинтересирани понуђачи могу од уговорног органа тражити појашњење тендерске документације у складу са Упутством о примјени Закона о јавним набавкама најкасније 10 дана прије истека рока за подношење понуда тј до 06.02.2012. писаним путем факсом или е-маилом , контакт особа Тила Арнаут