На основу чл. 19. став 4. и 32а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 и 8/10), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста државног службеника

у Канцеларији координатора за реформу

јавне управе

 

 

1/01 Виши стручни сарадник за правне послове

 

ПРАВНА ЈЕДИНИЦА

 

1/01 Виши стручни сарадник за правне послове

 

Опис послова и радних задатака: Под руководством шефа Правне јединице, даје релевантне правне савјете о свим правним аспектима операција Канцеларије за РЈУ; осигурава правне савјете у вези са законодавством релевантним за реформу јавне управе; израђује детаљну анализу релевантних правних питања; припрема дописе, писмене коментаре, правна мишљења и друге потребне документе; помаже при припреми инвентара појмова за активности техничке подршке, као и тендерске досјее и уговоре по потреби; извјештава координатора за реформу јавне управе и шефа Правне јединице о релевантним правним дешавањима; присуствује састанцима радне групе; сарађује са стручним савјетницима и другим канцеларијским особљем; обавља остале послове и задатке које одреди шеф Правне јединице, као и сам координатор за реформу јавне управе.

Посебни услови: ВСС-правни факултет; најмање двије године одговарајућег радног искуства у струци; одлично познавање правног система БиХ и законодавства релевантног за функционисање јавне управе у БиХ, ентитетима и Дистрикту; добра вјештина писања; познавање рада на рачунару; способност за рад на више сложених питања с прецизираним роковима; добра комуникативност; самоиницијативност; способност за блиску сарадњу с институцијама и тијелима на различитим нивоима власти; рационално размишљање и флексибилност; пожељно добро познавање енглеског језика.

Статус: државни службеник на положају вишег стручног сарадника.

Број извршилаца: 1 (један).

Мјесто рада: Сарајево.

Нето плаћа: 1.170,00 КМ.

 

Напомена за све кандидате:

 

– Поред посебних услова кандидати морају испуњавати и опште услове прописане чланом 22. Закона о државној служби у институцијама БиХ.

 

– Комисија бира кандидате на основу података из пријаве, као и знања и способности показаних на стручном испиту гдје ће се, између осталог, провјерити и да ли кандидати испуњавају неке од посебних услова Јавног огласа који се не доказују достављеном документацијом.

 

– Поступак избора кандидата регулисан је Правилником о поступцима оглашавања, избора кандидата, премјештаја и постављења државних службеника у случају преноса или преузимања надлежности од стране институција БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 27/08, 56/09 и 54/10).

 

– Под радним искуством подразумијева се радно искуство након стечене високе школске спреме.

 

– За спровођење конкурсне процедуре по овом Јавном огласу формираће се једна Комисија за избор.

 

Потребни документи:

 

Овјерене копије: факултетске дипломе ( нострификоване дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године) односно, за кандидате који су високо образовање стекли по болоњском процесу уз факултетску диплому и додатак дипломи; важеће личне карте; увјерења о положеном стручном (управном) односно јавном испиту (у циљу ослобађања од јавног испита); потврде или увјерења као доказа о траженом радном искуству у струци; доказа о траженом познавању енглеског језика уколико кандидат исто посједује јер је ово пожељан а не обавезан услов; доказа о траженом познавању рада на рачунару; попуњен образац Агенције за државну службу који се може добити у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе или на веб страници Агенције www.ads.gov.ba.

Моле се кандидати да не достављају документацију која није тражена текстом Јавног огласа јер се иста неће узимати у разматрање.

Кандидати који буду успјешни на писменом дијелу стручног испита обавезни су на усмени дио стручног испита (интервју) донијети увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца), које се не доставља заједно са другим документима, у противном неће моћи приступити истом. Изнимно, у случају ако кандидат из објективних разлога не достави тражено увјерење на интервју, исто треба доставити најкасније до момента преузимања дужности, у супротном скида се са листе успјешних кандидата.

– Кандидати који немају положен стручни (управни) испит, прије приступања стручном испиту ће полагати јавни испит у складу са Одлуком о начину полагања јавног и стручног испита (";Службени гласник БиХ", број 96/07 и 43/10), изузимајући чл. 6. и 11. став 2., који се не примјењују, због тога што се кандидати обавјештавају о мјесту и времену полагања јавног испита, као и о резултатима истог, искључиво путем службене интернет странице Агенције за државну службу БиХ гдје се и објављује Јавни оглас, од када и тече рок за подношење пријава.

 

Тражене документе треба доставити најкасније до 17.09.2011. године, путем поштанске службе препоручено, на адресу:

Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ

"Јавни оглас за попуњавање радног мјеста државног службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе",

71000 Сарајево, Вразова 9

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.