Законом о порезу на доходак прописана је обавеза подношења Годишњег извјештаја о укупно исплаћеним плаћама и другим личним примањима (образац ГИП-1022) и Годишње пријаве пореза на доходак (образац ГПД-1051) на основу којих се утврђује годишња обавеза пореза на доходак за претходну 2009. годину, саопћила је Порезна управа Федерације БиХ.

Како се наводи у саопћењу, послодавци су дужни за сваког упосленика доставити Годишњи извјештај са подацима о исплаћеним плаћама и другим личним примањима у 2009.години на прописаном обрасцу ГИП–1022.

Годишњи извјештај се подноси надлежној организационој јединици Порезне управе Федерације БиХ према сједишту послодавца, почев од 01.02.2010. а најкасније до 28.02.2010.године.Годишњу порезну пријаву за 2009. годину на прописаном обрасцу ГПД-1051 дужна су поднијети физичка лица која су остварила приход из два или више извора, физичка лица која су остварила приход из иностранства, физичка лица која су остварила приход од обављања самосталне дјелатности те физичка лица која су оставрила приход од издавања имовине. Физичка лица која су остварила приход од несамосталне дјелатности, односно која су остварила плаћу само код једног послодавца, нису дужна поднијети Годишњу порезну пријаву. Такођер, годишњу порезну пријаву могу поднијети физичка лица која желе користити увећање личних одбитака по основу плаћених премија животног и добровољног здравственог и мировинског осигурања, по основу трошкова лијечења и по основу плаћених камата на стамбени кредит уз приложену валидну документацију.

Годишња порезна пријава се подноси надлежној организационој јединици Порезне управе Федерације БиХ, почев од 01.04.2010. а најкасније до 30.04.2010.године.

Прописани обрасци се налазе на wеб страници Порезне управе Федерације БиХ и препоручује се послодавцима да исте подносе путем интернета.За образац ГИП-1022 на wеб страници Порезне управе бити ће доступна апликација и упутство о начину попуњавања обрасца, објавиљено је на порталу екапија.