Е-капија: У оквиру активности pricewaterhouseCoopers Тренинг академије, дана 12. и 13. новембра 2009. године успјешно су одржане двије обуке у области људских ресурса.

Обука под називом Управљање учинком превасходно је била намијењена руководиоцима за управљање кадровима и запосленима у сектору људских ресурса чији је задатак да уз помоћ кадрова утичу на конкурентност своје организације.

Циљ обуке био је да учесницима омогући идентификацију неопходних корака и постављање оквира у циљу постизања најбољих резултата.

Учесници су се могли упознати са концептом управљања резултатима рада и његовом повезаношћу са другим стубовима управљања у организацији, процесом постављања циљева, процесима оцјењивања радног учинка односно евалуације рада запослених, начином мотивисања запослених примјеном концепта управљања резултатима рада, израдом плана зарада према оствареном радном учинку и имплементацијом система управљања резултатима рада.

Обука под називом Награђивање запослених је била намијењена стручњацима и руководиоцима у сектору људских ресурса који желе да унаприједе ефикасност рада у својим компанијама.

У оквиру ове обуке учесници су стекли увид у систем награђивања запослених у савременим службама за управљање људским ресурсима и добили корисне савјете у погледу успјешног провођења политике примања запослених.

Учесницима на овој обуци је представљен концепт свеукупног награђивања запослених, концепт једнакости свих запослених у организацији и системима за евалуацију радних мјеста, појам конкурентности на тржишту и резултатима истраживања о висини зарада, системи награђивања, методе израде плана зарада и накнада зарада запослених, те практичне студије случајева који помажу у креирању политике награђивања запослених.

Обуке су, од стране учесника, оцијењене као врло корисне. Међу учесницима су били представници банака, микрокредитних организација, лизинг друштава, фармацеутских компанија и међународних организација.