КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

 

 

 

 

 

УСЛУГЕ

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

I.1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА

Организација: Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Контакт особа: Александар Каришик,Маја Рудан

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Град: Сарајево

Идентификациони број: 4200334950020

Телефон: 033/565-776;033/565-786

Фаx: 033/565-761

E-mail: Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba;Maja.Rudan@parco.gov.ba

Интернет адреса: www.parco.gov.ba

I.2. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОГУ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Као под I.1.

I.3. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Као под I.1.

I.4. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЛЈАЈУ ПОНУДЕ/ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Као под I.1.

I.5. ВРСТА УГОВОРНОГ ОРГАНА (члан 3. ЗЈН)

I.5.б на државном нивоу, остали

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. ВРСТА УГОВОРА

Услуге

II.2. ДА ЛИ СЕ НАМЈЕРАВА ЗАКЛЈУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ? (члан 32. ЗЈН)

Не

II.3. НАЗИВ/РЕФЕРЕНЦА ПОД КОЈИМ ЈЕ КОНКРЕТАН УГОВОР ЕВИДЕНТИРАН КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

Уговор о консултантским услугама за имплементацију пројекта "Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ", Одлука о набавци бр. 01-07-253-19/08

II.4. ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА

Набавка консултантских услуга-осигурање техничке помоћи за имплементацију пројекта подршке реформи јавне управе "Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ", како је дато у тендерској документацији 

II.5. УКУПНА КОЛИЧИНА (БРОЈ ЈЕДИНИЦА) И/ИЛИ ОБИМ УГОВОРА

Као у тендерској документацији. Процијењена вриједност уговора 750.000.00 КМ без ПДВ-а.

II.6. МЈЕСТО ИСПОРУКЕ РОБА ИЛИ ЛОКАЦИЈА ИЗВРШЕНЈА УСЛУГА ИЛИ РАДОВА

Босна и Херцеговина

II.7. ПОДЈЕЛА НА ЛОТОВЕ

Не

II.8. ПРИХВАТЛЈИВОСТ АЛТЕРНАТИВНИХ ПОНУДА? (члан 17. ЗЈН)

Не

II.9. ТРАЈАНЈЕ УГОВОРА ИЛИ РОК ИЗВРШЕЊА

18 мјесеци од потписивања уговора, како је то ближе дато у тендерској документацији.

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III.1. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУДУ (члан 16 ЗЈН)

Не тражи се у I фази претквалификације, с тим да ће прихватљиви понуђачи бити у обавези доставити у II фази одговарајућу гаранцију за озбиљност понуде како то буде наведено у позиву за достављање понуда, односно у тендерској документацији. 

III.2. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ СА ГАРАНЦИЈОМ ЗА ПОНУДУ (члан 16-17 УПЗ)

Као под III.1.

III.3. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНЈЕ УГОВОРА (члан 16. ЗЈН)

Не

III.4. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ИЗВРШЕНЈЕ УГОВОРА (члан 19. УПЗ)

Уколико понуђач захтијева авансно плаћање, дужан је обезбиједити авансну гаранцију, како је дато у тендерској документацији

III.5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЛИЧНА СИТУАЦИЈА (члан 23. ЗЈН)

Документи којима понуђач доказује да је упознат и да се на њега не односи ниједан од случајева наведених у члану 23. Закона о јавним набавкама на начин и у форми како је дато у тендерској документацији.

III.6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – СПОСОБНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (члан 24. ЗЈН)

Документи о регистрацији понуђача за обављање релевантне дјелатности како је дато у тендерској документацији.

III.7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА ПОДОБНОСТ (члан 25. ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији.

III.8. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ТЕХНИЧКА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ (члан 26. ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији.

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. ВРСТА ПОСТУПКА

Ограничени – међунаордна конкуренција

IV.2. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА (члан 34. ЗЈН)

а) Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

IV.3. ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ (члан 20. УПЗ)

Да, на начин и под условима како је то наведено у тендерској документацији

IV.4. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАНЈЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (члан 18. ЗЈН)

Тендерска документација за фазу предквалификације може се преузети до 19.06.2009. године сваким радним даном од 10,00 до 16,00 сати на адреси уговорног органа наведеној под I.1. или ће бити достављена заинтересираним кандидатима на њихов захтјев. Захтјев мора бити достављен у писаној форми (путем поште или факса). Није предвиђена новчана накнада за преузимање тендерске документације.

IV.5. ЗАХТЈЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА ПОНУДЕ

Понуде се подносе на једном од службених језика БиХ

IV.6. РОК ЗА ПРИЈЕМ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ

29.06.2009. године до 12,00 сати

IV.7. МИНИМАЛАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ЗАХТЈЕВА КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ОБЕЗБИЈЕДИТИ

90 дана након крајњег рока за подношење захтјева.

НАПОМЕНА: Прихватљиви понуђачи ће након И фазе бити дужни изјаснити се о опцији понуде на начин како то буде наведено у тендерској документацији за подношење понуда.  

IV.8. ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ЗАХТЈЕВА

Уговорни орган ће извршити отварање захтјева за учешће у ограниченом поступку након крајњег рока који је одређен за пријем захтјева. Отварање неће бити јавно.

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1.Захтјев треба да садржи све тражене документе наведене у овом обавјештењу о набавци, као и документе наведене у тендерској документацији на начин и у форми утврђеној у тендерској документацији, у супротном исти може бити елиминиран због формално правних или суштинских недостатака.

2. Заинтересирани кандидати могу од уговорног органа тражити појашњење тендерске документације за фазу предквалификације најкасније 10 дана прије истека рока за подношење захтјева наведеног под IV.6. тј. до 19.06. 2009. год. на начин како је то утврђено Упутством о примјени Закона о јавним набавкама БиХ.

3. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача настале по овом обавјештењу о јавној набавци.

4. Уговорни орган задржава право да прекине-откаже поступак додјеле уговора из разлога-случајева наведених у члану 12. Закона о јавним набавкама, о чему ће обавијестити понуђаче и објавити обавјештење о отказивању.

5. Кандидати који задовоље фазу предквалификације ће бити позвани да учествују у наставку јавног надметања.